Vacatures

De Rli is op zoek naar schrijfkracht

Schrijf en werk jij op inhuurbasis mee aan onze adviezen?

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is op zoek naar mogelijke ondersteuning op inhuurbasis bij het schrijven van zijn publicaties. Als externe inhuur werk je meestal mee in het projectteam voor een bepaald advies aan de inhoudelijke voorbereiding van commissievergaderingen, expertmeetings, interviews en de uiteindelijke adviestekst. De Rli wil de groep mensen uitbreiden waarop hiervoor een beroep gedaan kan worden.

Over de raad

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.

De Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu,van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Velden waarover de raad adviseert zijn: wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel (kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

De raad van 10 leden wordt inhoudelijk en procesmatig ondersteund door het secretariaat Rli. De adviezen van de raad worden voorbereid door een projectteam van het secretariaat. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende raadscommissie, waarin naast raadsleden enkele externe deskundigen plaatsnemen. Het projectteam van het secretariaat bestaat uit drie tot vijf personen: een projectleider, projectmedewerker(s) en een projectassistent. 

Wat houdt schrijf- en meewerkkracht in?

Vanwege de breedte van bovengenoemde velden huurt de Rli regelmatig volgens de daarvoor geldende procedures tijdelijk externe schrijf- en meewerkkracht in. Als externe inhuur werk je meestal mee in het projectteam voor een bepaald advies aan de inhoudelijke voorbereiding van commissievergaderingen, expertmeetings, interviews en de uiteindelijke adviestekst. Soms kan het ook gaan om een afgebakende schrijfopdracht. De inhuurperiode kan variëren van drie maanden tot een jaar uitgaande van gemiddeld drie dagen per week. Graag breiden wij de groep mensen waarop wij een beroep doen voor tijdelijke inhuur uit. Als je daartoe wilt behoren en voldoet aan onderstaande eisen, dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief. Dit kan resulteren in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Vaardigheidseisen

  • Je hebt specialistische kennis op een van de bovengenoemde velden, zowel theoretisch als in de (beleids)praktijk, met een goed (inter)nationaal netwerk in dat veld.
  • Je kunt deze specialistische kennis inzetten in crosssectorale vraagstukken ten behoeve van integrale adviezen. Je kunt hiervoor gestructureerde redeneringen opzetten met evidence-based onderbouwingen.
  • Je hebt aantoonbare ervaring in het schrijven van zowel gedegen rapporten met duidelijke betooglijnen als bondige artikelen. Ervaring met het schrijven van adviezen bij nationale adviesorganen strekt tot aanbeveling. 
  • Je kunt goed omgaan met tegengestelde meningen en zienswijzen, met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Daarbij ben je in staat om uit brede discussies in de commissie en de raad een redeneerlijn te destilleren, en deze helder en onderbouwd op papier te zetten.
  • Je kunt samenwerken in een projectteam, waarbinnen je bijdraagt aan de inhoudelijke voorbereiding inclusief lees- en bureauwerk van vergaderingen en bijeenkomsten onder leiding van een Rli projectleider. Je bent daarbij voldoende flexibel in het verwerken in bestaande teksten van inhoudelijke en redactionele suggesties van raads- en commissieleden en van de projectleider.

Daarnaast

  • heb je een onafhankelijke positie opdat je zonder belangenverstrengeling aan een Rli advies kunt meewerken en schrijven.
  • ben je zo nodig in de gelegenheid twee dagen in de week in Den Haag te werken.

Aanmelden

Je kunt je CV met motivatiebrief, zo mogelijk met (linken naar) recente bewijzen van schrijfkwaliteit, sturen aan mevrouw L. Doeswijk via secretariaat@rli.nl
Voor meer informatie kun je terecht op de website www.rli.nl