CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

Verwacht 13 december 2018

Aanleiding en adviesvraag

In de energietransitie naar 2030 en 2050 stuurt het kabinet op één enkelvoudig doel: het  verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (‘sturen op CO2-reductie’). Deze transitie is ingegeven door internationale afspraken: het klimaatakkoord van Parijs en door nationale afspraken: de reductie van de gaswinning die sterk verbonden is aan de Nederlandse energiehuishouding. Het recente besluit om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk volledig te beëindigen geeft extra urgentie.

aanleg zonnepanelen op een dak
EggHeadPhoto / Nationale Beeldbank

Toelichting en adviesvraag

In 2015 concludeerde de Rli (2015) dat de transitie in de gebouwde omgeving relatief snel zou kunnen verlopen, omdat er technisch al veel mogelijk is en we hier minder afhankelijk zijn van internationaal beleid en internationale concurrentie. Toch wordt er nog altijd beperkt voortgang geboekt. De energietransitie in de gebouwde omgeving blijkt weerbarstig en complex en samen met de omvang van de opgave en de benodigde versnelling vormt dit de aanleiding voor dit adviestraject. De Rli bereidt een advies voor over de transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, waarvan de adviesvraag luidt:

Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde  omgeving? Welke maatregelen kunnen de bereidheid en eigen inzet van eigenaren/ gebruikers stimuleren? Welke aanvullende financiële maatregelen en welke afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van overheden zijn nodig om de doelen uit het regeerakkoord voor 2030 en 2050 te halen?

Planning

De raad heeft een agenda voor het komende advies over de transitie naar een CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving gepubliceerd waarin de raad duidelijk maakt waar het onderzoek voor dit advies zich op zal richten. Verschillende partijen, onder meer aan de overlegtafel gebouwde omgeving van het Energieakkoord waarmee de raad afstemt, buigen zich over de vraag hoe de energietransitie in de gebouwde omgeving kan worden versneld. Met deze notitie geeft de raad ook voeding aan dit debat.

De raad brengt op 13 december het advies uit.

Samenstelling raadscommissie

Prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman, voorzitter
S.P. (Sybren) Bosch MSc, junior-raadslid Rli
Drs. W.E.M. Ellen Peper, raadslid

Externe commissieleden

Prof. dr. ir. A.A.J.F. (Andy) van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, TU Delft
Prof. dr. ir. J.D.M.( Anke) van Hal, professor Sustainable Building & Development, Nyenrode Business Universiteit
Drs. J.A. (Joop) Oude Lohuis, programmadirecteur Energie, Gemeente Utrecht

Informatie of reactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, f.w.dehaan@rli.nl tel. 06 4615 2496