Luchtvaartbeleid

April 2019

Aanleiding en adviesvraag

De minister van IenW bereidt momenteel een nieuwe Luchtvaartnota voor, waarin het rijksbeleid en de positie van de overheid ten opzichte van de luchtvaart wordt geactualiseerd. De kernvraag in de Luchtvaartnota is hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Op verzoek van de minister van IenW heeft de Rli een advies over luchtvaartbeleid opgenomen in het werkprogramma 2019 – 2020, dat een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van de Luchtvaartnota. De raad constateert dat de wereldwijde voortgaande groei van de luchtvaart en doelen voor het klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving van mensen op gespannen voet met elkaar staan. Die spanning vraagt om een nieuwe manier van kijken in het luchtvaartbeleid. Daarom zet de raad de volgende vragen centraal in dit advies:

  • Is er een ander perspectief mogelijk in het luchtvaartbeleid?
  • Zo ja, leidt dat nieuwe perspectief tot andere uitgangspunten in het rijksbeleid?
  • Welke nieuwe beleidsopties komen daarbij in beeld?
  • Welke sturingsmogelijkheden bestaan er om die beleidsopties te verwezenlijken of, als die sturingsmogelijkheden nu beperkt zijn, hoe zouden die aangevuld kunnen worden?
Vliegtuig vliegt laag over het Amsterdamse BOs naar Schiphol om te landen
Jordi Huisman / Hollandse Hoogte

Toelichting

Het advies richt zich op de luchtvaart in Nederland, met aandacht voor zowel de landzijde als de luchtzijde. Daarbij wordt onvermijdelijk de samenhang met de internationale luchtvaart meegenomen. De primaire focus ligt op de burgerluchtvaart, zowel vracht- als personenvervoer. Het advies heeft betrekking op de nationale luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens, het luchtverkeer en het luchtruim.

Planning

De verwachting is dat dit advies in april 2019 wordt uitgebracht.

Samenstelling raadscommissie

prof. mr. N.S.J. Koeman, raadslid en commissievoorzitter
drs. J. Kok, raadslid
M.W.B. Lubben MSc, junior-raadslid

Externe commissieleden

dr. J. Faber (CE Delft)
prof. dr. P.P.C. Haanappel (emeritus hoogleraar Lucht- en Ruimterecht, Universiteit Leiden)

Informatie of reactie: 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl , 06 5201 2691.