Persbericht

Adviesraad: stop de wegwerpmaatschappij

Steeds meer producten belanden al na korte tijd bij het vuilnis. Het zo veel mogelijk willen produceren en verkopen van bijvoorbeeld kleding, meubels en elektronica leidt tot een lage kwaliteit en een korte levensduur. Dat gaat ten koste van arbeidsomstandigheden, klimaat en milieu. Als we onze economie willen verduurzamen, moet dit worden gestopt. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) roept het kabinet hiertoe op in zijn advies ‘Weg van de wegwerpmaatschappij’, dat daags voor Black Friday werd overhandigd aan Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Producten hebben een te lage kwaliteit en prijs

Bij de productie van kleding, meubels en consumentenelektronica wordt zo veel mogelijk bezuinigd op kosten en daarmee op kwaliteit. Dat leidt tot producten die niet lang meegaan. Ook worden de negatieve effecten niet verrekend in de prijs. Dat leidt tot uitputting van schaarse grondstoffen, en tot slechte arbeidsomstandigheden in bijvoorbeeld de textielindustrie in Azië en de mijnbouw in Afrika. En heeft ook negatieve effecten op klimaat, biodiversiteit en milieu.

Foto overhandiging advies 'Weg van de wegwerpmaatschappij'
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Overheid moet verduurzaming bedrijventerreinen ondersteunen

Het Rijk moet doelen stellen voor de duurzaamheid van bedrijventerreinen. Georganiseerde samenwerking tussen bedrijven is cruciaal om deze doelen gezamenlijk te realiseren. Het Rijk moet dit stimuleren en uiteindelijk wettelijk verplichten. Eén en ander is ook in het belang van de bedrijven zelf. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ dat op 31 oktober 2023 door demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst is genomen.

Duurzaamheidsdoelen voor bedrijventerreinen

Foto overhandiging advies
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Extra maatregelen noodzakelijk voor goede waterkwaliteit

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is onvoldoende. Bovendien wordt niet voldaan aan nationale en internationale voorschriften. Zo stelt de Europese Kaderrichtlijn Water normen voor 2027. Maar dat is vrijwel zeker niet meer haalbaar. Dat is schadelijk voor mens en natuur. Ook kunnen juridische procedures economische activiteiten belemmeren als niet aan de normen wordt voldaan. Het kabinet moet daarom met spoed extra maatregelen treffen. Dit beveelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan in zijn advies ‘Goed water goed geregeld’, dat vandaag is overhandigd aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Nederlandse wateren van onvoldoende kwaliteit

Foto overhandiging advies 'Goed water goed geregeld' aan minister Harbers
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Rli, RVS en ROB adviseren kabinet: Andere aanpak regionaal beleid nodig

De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van Nederland. Dit adviseren de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) in het advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ dat op 27 maart 2023 is overhandigd aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Regio’s in Nederland verschillen aanzienlijk van elkaar, in cultureel opzicht en in de aard van de leefomgeving en het landschap. Die verschillen maken Nederland de moeite waard, maar de toename van onwenselijke verschillen tussen regio’s in Nederland is schrikbarend. In regio’s zoals Zeeuws-Vlaanderen, de Kop van Noord-Holland, de Veenkoloniën, Twente en Parkstad Limburg is al langere tijd sprake van forse achterstanden, zoals een lagere levensverwachting, slechter bereikbare banen of onderwijs.

Foto overhandiging advies
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Nederland heeft veel meer duurzame financiering nodig

Op dit moment wordt in Nederland nog veel te weinig duurzaam geïnvesteerd. De financiële sector moet versneld in beweging komen om dit te veranderen, en de overheid moet zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’ dat op 22 december 2022 door minister Kaag van Financiën in ontvangst is genomen.

De Nederlandse economie staat vanwege de klimaat- en biodiversiteitscrisis voor een grote verduurzamingsopgave. Nieuwe economische activiteiten zullen moeten worden opgebouwd, terwijl veel bestaande activiteiten moeten worden afgebouwd of omgebouwd. Dit vraagt om aanzienlijke investeringen en brengt risico’s met zich mee waarop financiële instellingen en toezichthouders zich moeten voorbereiden.

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) verwacht dat de komende jaren in politiek en samenleving debat zal plaatsvinden over de inrichting van het energiesysteem van de toekomst en de mogelijke rol van kernenergie daarin. Besluiten hierover moeten zorgvuldig worden genomen en toekomstbestendig zijn, anders komt het halen van de klimaatdoelen voor 2050 in gevaar. In zijn advies ‘Splijtstof?’ dat op 7 september 2022 in ontvangst werd genomen door de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, benoemt de Rli wat in de besluitvorming over kernenergie aan de orde moet komen. Ook geeft de adviesraad aan hoe het maatschappelijk debat hierover het best kan worden gevoerd.

Debat over kernenergie moet gaan over vijf waarden

Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff overhandigt het advies 'Splijtstof?' aan minister Jetten (l) voor Klimaat en Energie
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Oplossen wooncrisis vereist meer actie van woningcorporaties en gemeenten

De komende jaren is een aanzienlijke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen nodig. Daarom moet de rijksoverheid veel sterker sturen op de prestaties van woningcorporaties en gemeenten. In het advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’, dat vandaag is aangeboden aan de minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge, adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) onder meer om wettelijk vast te leggen hoeveel sociale woningen erbij moeten komen en om gemeenten te verplichten te zorgen voor voldoende ruimte om deze te bouwen. Ook vindt de Rli dat het Rijk veel meer dan in de afgelopen jaren moet sturen op het leveren van met de woningcorporaties afgesproken prestaties. De minister moet bovendien ingrijpen als er onvoldoende sociale huurwoningen worden gebouwd.

Meer corporatiewoningen en verplichte opname daarvan in omgevingsplannen

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Adviesraden hebben zorgen over de morgen van jongeren

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren nu en in de toekomst onzeker zijn. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. De bundel Jongeren en het zorgen voor hun morgen’ is op 23 mei gepubliceerd.

Inspiratie door jongeren 

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Natuur overal en voor iedereen

De natuur in Nederland gaat hard achteruit. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de biodiversiteitscrisis even groot als de klimaatcrisis. Vitale natuur is cruciaal voor een leefbaar Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor hun gezondheid, voor schoon drinkwater, voor gezond voedsel en voor schone lucht. In het advies ‘Natuurinclusief Nederland’ dat op 23 maart 2022 is overhandigd aan de minister voor Natuur en Stikstof roept de raad het kabinet op om de teruggang van natuur te keren en te zorgen voor herstel. Dat lukt alleen als de overheid inzet op de totstandkoming van natuur overal en voor iedereen.

Zorg overal voor natuur van voldoende kwaliteit

Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, ontvangt het advies 'Natuurinclusief Nederland' uit handen van de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, 23 maart 2022. Foto: Marco de Swart
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Bied toekomstperspectief aan duurzaam boeren

Boeren moeten binnen duurzaamheidsgrenzen toekomstperspectief hebben. Om als boer te kunnen ondernemen moet ten minste aan drie voorwaarden worden voldaan: duidelijkheid over de eisen die aan hun bedrijf worden gesteld, vrijheid om te bepalen hoe zij aan die eisen kunnen voldoen en een goed hanteerbaar systeem voor controle en handhaving. Daarvoor is nieuw overheidsbeleid nodig. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Boeren met toekomst’, dat vandaag is aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De duurzaamheidsopgaven voor de landbouw zijn groot. Om daaraan te voldoen zijn ingrijpende maatregelen nodig. Deze hebben grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van agrarische ondernemingen en zorgen voor onrust onder boeren. Met name sinds de stikstofcrisis gaat veel aandacht uit naar boeren die al dan niet vrijwillig stoppen. De Rli vindt dat het beleid zich daarnaast meer moet richten op degenen die doorgaan en ging daarom in gesprek met boeren om de vraag te beantwoorden welk overheidsbeleid boeren helpt om binnen de duurzaamheidsgrenzen te kunnen ondernemen.

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: