Persbericht

Bereikbaarheidsbeleid teveel gericht op uitbreiding infrastructuur

In het bereikbaarheidsbeleid ligt de focus te eenzijdig op het wegnemen van verkeerskundige knelpunten en op investeringen in projecten voor nieuwe infrastructuur. Andere oplossingen, zoals spreiding van verkeer gedurende de dag, digitale alternatieven of slim verstedelijkingsbeleid, zouden zwaarder mee moeten wegen in de keuzes om de bereikbaarheid te verbeteren. Kabinet en Kamer kunnen daarbij actiever inspelen op de maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen die andere oplossingen mogelijk maken. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’ dat op verzoek van de Tweede Kamer is opgesteld. Kamerlid Rutger Schonis (D66) nam het advies op 10 februari 2021 namens de Tweede Kamer in ontvangst.

Het potentieel van andere bereikbaarheidsoplossingen wordt onderbenut

Kamerlid Rutger Schonis (D66) nam het advies op 10 februari 2021 namens de Tweede Kamer op de online bijeenkomst in ontvangst.
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Overheid moet sturen op duurzame digitalisering

Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend. Dit heeft grote gevolgen voor de duurzaamheid van onze leefomgeving. Hoewel digitalisering en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, is hiervoor geen aandacht in het overheidsbeleid. In zijn advies ‘Digitaal duurzaam’ concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat de overheid veel krachtiger moet ingrijpen in en gebruik maken van de digitale wereld om duurzaamheid te bevorderen. Het advies werd 9 februari 2021 aangeboden aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat.

De gedigitaliseerde leefomgeving is niet per se duurzaam

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Waterstof onmisbaar in duurzame economie

Klimaatneutrale waterstof vormt een onmisbare schakel in de toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening. Een markt voor klimaatneutrale waterstof ontstaat echter niet vanzelf. Daarvoor is nodig dat de overheid infrastructuur aanlegt, nieuwe technologie financiert en de vraag naar waterstof met maatregelen stimuleert. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Waterstof, de ontbrekende schakel’. Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie, nam het advies op 25 januari 2021 namens minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst.

Klimaatneutrale waterstof essentieel in de toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Rli brengt op 25 januari 2021 advies uit over waterstofbeleid

Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Het advies richt zich op de volgende vragen: Wat is de betekenis van klimaatneutrale waterstof als grondstof, brandstof en als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie? Hoe reëel zijn de verwachtingen ten aanzien van waterstof en passen daar al eindbeelden bij? Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst.

Over het advies

Zowel in Nederland als in het buitenland is de interesse voor waterstof groot. Op tal van plaatsen wordt hierover gediscussieerd en gepubliceerd. Daarbij lopen de meningen over de inzetbaarheid van waterstof en de condities waaronder die moeten plaatsvinden uiteen. De raad geeft in dit advies antwoorden op vragen die steeds weer terugkomen.

Persbericht
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Stad voor steeds minder mensen toegankelijk

Steeds minder mensen kunnen deelnemen aan het stedelijk leven. Een woning kunnen zij niet meer vinden of betalen en tal van voorzieningen in de stad zijn voor hen ontoegankelijk. Ook beschikken steeds minder mensen over vervoer om werk of medische voorzieningen te bereiken. Dit concludeert de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Toegang tot de stad’ dat op 1 oktober 2020 is aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties respectievelijk van Infrastructuur en Waterstaat. De raad vindt dat de toegang tot Nederlandse steden voor alle burgers beter gewaarborgd moet worden.

Toegang tot wonen, publieke voorzieningen en vervoer neemt af

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Kabinet moet bodemdaling in veenweidegebieden tegengaan

Bodemdaling in veenweidegebieden zorgt voor steeds meer problemen.  Het kabinet moet dat tegen gaan, bijvoorbeeld door op landelijk niveau doelen voor de afname van bodemdaling vast te stellen. Dit adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ dat op 3 september 2020 is aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De bodem steeds verder laten dalen, is geen optie meer

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Derde zittingsperiode Rli op 1 augustus 2020 officieel van start

Maak kennis met de raadsleden en junior-raadsleden
De derde zittingsperiode (2020-2024) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2020 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de volgende personen zijn benoemd tot leden en junior-leden van de raad.

•    ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff (voorzitter)
•    drs. P. (Pallas) Agterberg
•    drs. J.A. (Jeanet) van Antwerpen
•    prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman
•    J.(Jantine) Kriens
•    drs. E.M.J. (Emmy) Meijers
•    drs. K.J. (Krijn) Poppe
•    ir. C.M. (Karin) Sluis
•    prof. dr. E.T. (Erik) Verhoef
•    em. prof. dr. (André) A.N. van der Zande

fotogalerij van raadsleden en junior-raadsleden
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Kies na coronacrisis voor groen herstel

Na de coronacrisis moet het kabinet het herstel van de economie op gang helpen brengen. Daarbij kan het best gekozen worden voor herstelmaatregelen die economie en werkgelegenheid op de korte termijn bevorderen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame economie op de langere termijn. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Groen uit de crisis’ dat op 10 juli 2020 is aangeboden aan de ministers en staatsecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV.

Het kabinet kan tal van maatregelen nemen om het herstel van de economie in Nederland te ondersteunen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt die ook gevolgen hebben voor de Nederlandse economie op de lange termijn. De duurzaamheidsdoelen die het kabinet voor de toekomstige economie heeft gesteld, kunnen helpen om herstelprogramma’s te kiezen die niet alleen bijdragen aan snel herstel, maar die ook toekomstige generaties zullen helpen.

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Meer inzet nodig voor internationale trein

Reizen met de internationale trein moet extra worden gestimuleerd. In de nasleep van de coronacrisis neemt het internationale verkeer weer toe. Nú is het moment om de internationale trein beter te benutten als duurzaam alternatief voor de auto en het vliegtuig. Daarvoor hoeft niet meteen nieuw spoor te worden aangelegd. Want er is op korte termijn veel te winnen met betere informatie, ticketverkoop en passagiersrechten. Ook kan bestaande spoorcapaciteit beter worden benut. Het stimuleren van de internationale trein vraagt om intensieve internationale samenwerking op de belangrijkste Europese spoorcorridors. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Verzet de wissel; naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’, dat op 1 juli is aangeboden aan staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Gelijktijdig stuurde de raad hierover samen met andere Europese adviesraden een brief aan de Europese Commissie.

De internationale reiziger in de trein

Om internationale reizigers vaker te laten kiezen voor de trein is een toegankelijk, eenvoudig en overzichtelijk boekingsproces nodig waarin trajecten en prijzen van de verschillende vervoerders worden gecombineerd en gemakkelijk zijn te vergelijken. Ook de passagiersrechten moeten worden verbeterd. Zodat reizigers zich minder zorgen hoeven te maken bij vertraging of een gemiste overstap.

De voorzitter van de ‘Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) Jan Jaap de Graeff (r), overhandigt het advies Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’ aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) 1  juli 2020
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Bodembeleid moet steviger

De vitaliteit van de rurale bodems in Nederland staat onder druk en het huidige bodembeleid is ontoereikend om dit te stoppen. Doelen ten aanzien van natuur, water en klimaat worden hierdoor niet gehaald en ook landbouwopbrengsten staan onder druk. De overheid moet er beter voor zorgen dat bodems voor meer functies geschikt zijn, maar ook dat activiteiten daar worden uitgevoerd waar de bodem er ook daadwerkelijk geschikt voor ís. Daarvoor is onder meer aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert dit in zijn advies ‘De bodem bereikt?!’ dat op 29 juni 2020 is aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raad wil met zijn advies het bodembeleid hoger op de agenda plaatsen.

Intensief gebruik en gevaarlijke stoffen zetten de vitaliteit van de rurale bodems in Nederland onder druk. Bodems hebben last van verzuring, vermesting, verdichting, verdroging en een verhoogde kwetsbaarheid. De internationaal afgesproken doelen voor verbetering van bodem, natuur, water en klimaat worden daardoor niet gehaald.

Adviesrelatie: 
sitecontent: