Alle publicaties

146 resultaten

Weg van de wegwerpmaatschappij

advies
Rli - november 2023
Het kabinet moet beleid gaan voeren dat zich richt op het afbouwen van de wegwerpmaatschappij, die de omslag naar een duurzame en circulaire economie in de weg staat. Dit vraagt om een actieve overheid, die regie voert en het goede voorbeeld geeft.

Samen werken

advies
Rli - oktober 2023
Bedrijventerreinen bieden cruciale kansen voor de verduurzaming van bedrijven en de samenleving. Om deze te verzilveren moet de overheid heldere doelen stellen en ondernemers ondersteuning bieden.

Adviezen in beeld

online magazine
Rli - juni 2023
Online magazine voor provinciale statenleden ter ondersteuning van hun werk voor de periode 2023 - 2027

Goed water goed geregeld

advies
Rli - mei 2023
In 2027 moet Nederland voldoen aan de eisen van de KRW. Welk overheidsbeleid is nodig om de KRW-doelen zo snel als mogelijk te realiseren en om de behaalde doelen vervolgens te bestendigen?

Jaarverslag 2022

jaarverslag
30 maart 2023 - Het jaarverslag 2022 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

Elke regio telt!

advies
Rli - maart 2023
Regio’s in Nederland verschillen aanzienlijk van elkaar. Verschillen in bijvoorbeeld landschap en regionale cultuur geven Nederland karakter, maar veel andere verschillen tussen regio’s zijn onwenselijk. Het tegengaan hiervan vergt stevige veranderingen in het rijksbeleid.

Werkprogramma 2023-2024

werkprogramma
30 januari 2023 - De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de bewindslieden van IenW, EZK, LNV en BZK. Het werkprogramma geeft een toelichting op de adviesthema's voor de periode 2023-202]4.

Financiering in transitie

advies
Rli - december 2022
In de transitie naar een duurzame economie zal de financiële sector een belangrijke rol moeten spelen. Dat gaat echter niet vanzelf. Sturing is nodig om te zorgen dat de financiële sector zich daadwerkelijk voorbereidt op en versneld bijdraagt aan de transitie.

Towards a sustainable food system

advies
Rli - oktober 2022
De Europese commissie kondigde in 2022 een kaderrichtlijn aan die de transitie naar een duurzaam voedselsysteem moet gaan ondersteunen.

Splijtstof?

advies
Rli - september 2022
De energietransitie vraagt om een zorgvuldig besluit over de rol van kernenergie. De komende jaren zal hierover maatschappelijk en politiek debat plaatsvinden. Wat moet daarin in ieder geval aan de orde komen?