Alle publicaties

565 publicaties

Elke regio telt!

Advies
Rli - 27 March 2023
Regio’s in Nederland verschillen aanzienlijk van elkaar. Verschillen in bijvoorbeeld landschap en regionale cultuur geven Nederland karakter, maar veel andere verschillen tussen regio’s zijn onwenselijk. Het tegengaan hiervan vergt stevige veranderingen in het rijksbeleid.

Werkprogramma 2023-2024

werkprogramma
Rli - 30 January 2023
De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de bewindslieden van IenW, EZK, LNV en BZK. Het werkprogramma geeft een toelichting op de adviesthema's voor de periode 2023-202]4.

Financiering in transitie

Advies
Rli - 22 December 2022
In de transitie naar een duurzame economie zal de financiële sector een belangrijke rol moeten spelen. Dat gaat echter niet vanzelf. Sturing is nodig om te zorgen dat de financiële sector zich daadwerkelijk voorbereidt op en versneld bijdraagt aan de transitie.

Towards a sustainable food system

Advies
Rli - 31 October 2022
De Europese commissie kondigde in 2022 een kaderrichtlijn aan die de transitie naar een duurzaam voedselsysteem moet gaan ondersteunen.

Splijtstof?

Advies
Rli - 7 September 2022
De energietransitie vraagt om een zorgvuldig besluit over de rol van kernenergie. De komende jaren zal hierover maatschappelijk en politiek debat plaatsvinden. Wat moet daarin in ieder geval aan de orde komen?

Onderdak bieden

Advies
Rli - 16 June 2022
Woningcorporaties hebben in Nederland een belangrijke rol in het voorzien van huisvesting voor huishoudens die daar zelf moeite mee hebben. Maar past die rol ook de komende tien tot vijftien jaar bij de maatschappelijke uitdagingen? Op 16 juni 2022 bracht de Rli hierover advies uit.

Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Inspiratiebundel
Rli - 23 May 2022
Op 23 mei 2022 hebben veertien adviesraden gezamenlijk een inspiratiebundel uitgebracht met als thema: jongeren en het zorgen voor hun morgen.

Jaarverslag 2021

jaarverslag
Rli - 4 April 2022
Het jaarverslag 2021 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli, de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

Natuurinclusief Nederland

Advies
Rli - 23 March 2022
De natuur in Nederland gaat hard achteruit, terwijl een vitale natuur cruciaal is voor een leefbaar land. Wat betekent dat voor het bestaande natuurbeleid? Op 23 maart 2022 bracht de Rli zijn advies hierover uit.

Werkprogramma 2022-2023

werkprogramma
Rli - 7 December 2021
Programmering van de adviesthema's voor de periode 2021-2022.