Raad voor het Landelijk Gebied

De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert, gevraagd en ongevraagd, de regering en parlement op hoofdlijnen van beleid. De raad richt zich op strategische adviezen op de lange en middellange termijn en incidenteel op actuele zaken. Het werkterrein van de raad betreft het beleidsveld van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innnovatie.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de samenvoeging van de taken van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de RliĀ  op 17 januari 2012 opgeheven.

Missie en opdracht

De Raad voor het Landelijk Gebied streeft ernaar om gedegen en compacte adviezen uit te brengen over strategische vraagstukken voor de middellange- en langetermijn die aansluiten op de beleidsagenda. Onafhankelijke adviezen die beleidsmakers perspectieven bieden en impuls geven aan maatschappelijke discussies en publiek debat.

De adviesopdracht van de raad luidt als volgt:

"De regering en de beide Kamers der Staten Generaal te adviseren over strategische beleidsvraagstukken ten aanzien van de functies landbouw, natuur, bos en landschap, openluchtrecreatie en visserij van het landelijk gebied, alsmede strategische vraagstukken die verband houden met dan wel van invloed zijn op die functies, al dan niet in onderlinge samenhang."

Met het oog op deze adviestaak vat de raad het begrip landelijk gebied ruim op. Zijn advisering richt zich daarom ook op natuur, recreatie en met landbouw samenhangende bedrijvigheid in en om stedelijke gebieden. In zijn adviezen wil de raad de mens - als vormgever, beheerder, gebruiker en bezoeker van het landelijk gebied - een belangrijke plaats geven.

Vanaf 1 januari 2010 voert de Raad voor het Landelijk Gebied een gemeenschappelijk secretariaat met de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad.

Werkwijze

Algemene werkwijze

Leden

De Raad voor het Landelijk Gebied bestaat uit drie leden, de voorzitter is ing. A.J.A.M. Vermeer. De leden van de raad zijn onafhankelijk en worden benoemd op basis van hun deskundigheid en brede maatschappelijke kennis en ervaring.