Duurzaamheidstransities en de financiële sector

Verwacht eind 2022
Welke mogelijkheden heeft de overheid om de financiële sector zodanig te sturen dat niet-duurzame investeringen worden beperkt en investeringen in duurzaamheid worden bevorderd? En in hoeverre is dat nodig, wenselijk en urgent?
Illustratie van eurotekens waarvan 1 euro groen is ingekleurd en de andere geen kleur hebbe

Aanleiding en adviesvraag

De financiële sector speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidstransities die in de fysieke leefomgeving plaatsvinden. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders kunnen projecten en bedrijven financieren die bijdragen aan verduurzaming van bijvoorbeeld mobiliteit, landbouw, industrie en de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd lopen deze financiële instellingen financiële risico’s wanneer zij niet verduurzamen. Welke mogelijkheden heeft de overheid om de financiële sector zodanig te sturen dat niet-duurzame investeringen worden beperkt en investeringen in duurzaamheid worden bevorderd?

In de financiële sector is steeds meer aandacht voor de risico’s van niet-duurzame financiering én voor het opschalen van financiering van duurzame economische activiteiten. Toch is er een mismatch in vraag en aanbod naar duurzame financiering (ook wel Environmental, Social en Governance of ESG).

Ook in het fysieke domein is de laatste jaren steeds meer aandacht voor duurzame financiering. Zo benadrukken wij in verschillende van onze adviezen dat de financiële sector een belangrijke actor is én dat private financiering cruciaal is voor de duurzaamheidstransities. Het ontbreekt echter aan inzicht in de (on)mogelijkheden van de financiële sector om hieraan bij te dragen én aan inzicht in hoeverre de Nederlandse overheid daarop kan sturen. Te hoge verwachtingen of juist gemiste kansen kunnen het gevolg zijn. Dit advies ‘Duurzaamheidstransities en de financiële sector’ is opgenomen in ons werkprogramma (2022-2023) en is daarmee een gevraagd advies.

Bij dit advies gaat het om een onderwerp op het grensvlak van de fysieke leefomgeving en de financiële sector, welke intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Enerzijds door de risico’s van de duurzaamheidstransities voor de financiële sector, zowel fysieke risico’s, door het veranderende klimaat, als transitierisico’s, door veranderende regelgeving en beleid. Anderzijds door de bijdrage die de financiële sector kan leveren aan het ontsluiten van middelen voor de duurzaamheidstransities. Ons advies richt zich op beide aspecten, waarbij de centrale vraag is:

Welke mogelijkheden heeft de overheid om financiering door de financiële sector zodanig te sturen dat niet-duurzame investeringen worden beperkt en investeringen in duurzaamheid worden bevorderd? In hoeverre is dat nodig, wenselijk en urgent?

Het advies zal verschijnen nadat het kabinet haar visie op de rol van de financiële sector in de verduurzaming heeft gepresenteerd (zomer 2022). Het advies richt zich daarbij op de uitdagingen bij de implementatie hiervan en eventuele reacties op de strategische keuzes in de kabinetsvisie.

Planning

De raad verwacht het advies eind 2022 uit te brengen.

Samenstelling raadscommissie

Jeanet van Antwerpen, raadslid Rli en commissievoorzitter
Pallas Agterberg, raadslid Rli

Externe commissieleden

Peter Blom, voormalig CEO Triodos Bank
Eloy Lindeijer, voormalig CIO PGGM

Informatie of reactie: 

Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Joris Stok, joris.stok@rli.nl, 06 1324 6502.