Essaybundel jongerenperspectief

Verwacht begin 2022
Een aantal adviesraden heeft gezamenlijk het initiatief genomen tot het samenstellen van een bundel met als thema ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’. Het woord zorgen staat centraal: zorgen over de toekomst, maar vooral zorgen voor die (mooie) toekomst.
Tekening van verschillende mensen die in de verte/toekomst kijken. Ze staan op paieren bergen die verwijzen naar de essay-vorm

Aanleiding

Een aantal adviesraden heeft gezamenlijk het initiatief genomen tot het samenstellen van een bundel met als thema ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’. Het woord zorgen staat centraal: zorgen over de toekomst, maar vooral zorgen voor die (mooie) toekomst. Ook vóór corona hadden jongeren al te maken met verschillende grote uitdagingen die in de toekomst nog lang kunnen doorwerken. De raden belichten deze zorgen vanuit verschillende invalshoeken, vanuit de domeinen waarop zij adviseren. Tegelijkertijd willen de raden met deze bundel ook een positief geluid laten horen, en enthousiasmeren en inspireren om met de toekomst aan de slag te gaan. Vanzelfsprekend worden kinderen en jongeren betrokken bij de totstandkoming van de bundel.

De raden leveren ieder hun eigen bijdrage. Twee concepten staan hierbij centraal: solidariteit én perspectief. Solidariteit tussen generaties en onderling. Perspectief over wat jongeren (0-25 jaar) nodig hebben om een bestaan op te bouwen en te participeren in de samenleving van de toekomst.

Deelnemende adviesraden

De deelnemende adviesraden zijn: de Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Sociaal-Economische Raad, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, Raad voor het Openbaar Bestuur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Adviesraad voor wetenschap technologie en innovatie, Adviescollege ICT-toetsing, Raad voor Cultuur, Onderwijsraad, Raad voor Dierenaangelegenheden, Gezondheidsraad.

Planning

De planning is om deze bundel begin 2022 uit te brengen.

 

 

Informatie of reactie: 

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl 06 4615 2496.