Herijking natuurbeleid

Verwacht begin 2022
Natuur is van levensbelang. De wereldwijd afnemende biodiversiteit baart grote zorgen. In dit adviestraject verkent de Rli hoe in Nederland de zorgelijke afname in natuurkwaliteit en biodiversiteit op tijd kan worden omgebogen naar herstel van een veerkrachtige natuur.
jong meisje in de natuur, blaast naar een blaasbloem/paardenbloem

Het is slecht gesteld met de natuur in Nederland en beleidsdoelen op het gebied van natuur- en biodiversiteitsherstel worden niet gehaald. De natuur kampt onder andere met effecten van verdroging, verzuring, vermesting en ook versnippering. Het beeld komt naar voren dat de huidige beleidsinzet niet voldoende is. Daarbij speelt mee dat een samenhangende bestuurlijke aanpak onvoldoende van de grond komt en de relatie met de burger soms onder spanning staat.

Het natuurbeleid in Nederland is gericht op een natuur die ‘tegen een stootje kan’. De Rli onderscheidt in het huidige beleid vier typen natuurdoelen:

1. Beschermen van specifieke soorten en habitats (vogel- en habitatrichtlijn of Natura-2000-doelen);

2. Uitbreiden en inrichten van het areaal beschermde gebieden (Natuurnetwerk Nederland);

3. Verbeteren van de relatie tussen natuur enerzijds en economie en samenleving anderzijds (natuurinclusiviteit) en

4. Duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten (bijvoorbeeld bestuiving van gewassen).

Uitgaande van de vier typen natuurdoelen, verkent dit advies de noodzaak en de mogelijkheden om substantiële stappen te zetten richting een meer veerkrachtige natuur, en hoe deze vertaling kunnen krijgen in een effectief en samenhangend beleid. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de maatschappelijke inbedding van het natuurbeleid en vraagstukken op het gebied van governance.

De raad wil met dit advies de volgende adviesvraag beantwoorden:
Welke wijzigingen in het natuurbeleid zijn wenselijk of nodig gelet op actuele inzichten over het belang van biodiversiteit, veranderende klimaatomstandigheden, veranderende waarden in de samenleving en over de relatie tussen natuurbeleid en andere ruimtelijke belangen? Welke consequenties heeft dit voor de governance in het natuurbeleid?

Hierbij worden de volgende deelvragen gesteld:

  • Wat willen we bereiken met het natuur- en biodiversiteitsbeleid?
  • Is de huidige beleidsaanpak adequaat?
  • Wat zijn oplossingsrichtingen in termen van beleidsdoelen, aanpak en governance?

Planning

De verwachting is dat dit advies begin 2022 wordt afgerond.

Samenstelling raadscommissie

André van der Zande, raadslid en commissievoorzitter
Karin Sluis, raadslid en commissielid
Yourai Mol, junior-raadslid en commissielid

Externe commissieleden

André Jansen, landschapsecoloog bij Stichting Bargerveen
Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland (België) en voorzitter Raad van Europarc Federation 
Esther Turnhout, hoogleraar bos- en natuurbeleid (WUR)

Informatie of reactie: 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider: yvette.oostendorp@rli.nl of 06 27020642.