Integraal afwegen bij bereikbaarheidsopgaven

Verwacht begin 2021
Beleidskeuzes over bereikbaarheid hangen steeds sterker samen met andere opgaven in de leefomgeving. Dat vraagt om het integraal afwegen van bereikbaarheidsopgaven en –oplossingen. Op verzoek van de Tweede Kamer zal de Rli hierover adviseren.
Een grote groep mensen die allemaal op weg zijn om hun bestemming te bereiken

Aanleiding en adviesvraag

Het mobiliteitsbeleid wordt steeds integraler. Er is sprake van een beweging ‘van modaliteit naar mobiliteit’. De reiziger in staat stellen om snel en comfortabel van A naar B te gaan staat centraal, de manier waarop de verschillende modaliteiten zijn georganiseerd staat daar ten dienste van. Daarom is het Infrastructuurfonds recent omgevormd naar een Mobiliteitsfonds. Ook de beslisinstrumenten, afwegingskaders en spelregels die aan de investeringen uit het Mobiliteitsfonds ten grondslag liggen, in het bijzonder de NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) en de spelregels MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport), worden in deze geest aangepast.

Maar bereikbaarheid is breder dan mobiliteit. Ook ruimtelijke keuzes zijn van invloed op de bereikbaarheid van gebieden en groepen in de samenleving. Digitale vormen van bereikbaarheid worden steeds meer gemeengoed en beleidskeuzes over bereikbaarheid hangen sterk samen met andere opgaven in de leefomgeving, of het nu gaat om de relatie met verstedelijking, milieukwaliteit, klimaatproblematiek of veiligheid. Dat vraagt om een integrale afweging bij het maken van keuzes over beleid en investeringen.

De Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft de Rli gevraagd om te adviseren over de vraag hoe in de praktijk de transitie naar een toekomstbestendige en integrale afweging van mobiliteits-/bereikbaarheidsopgaven kan worden gerealiseerd. De Kamer heeft deze adviesvraag vertaald in een aantal deelvragen: Welke institutionele belemmeringen zijn er binnen overheidsorganisaties en hoe kunnen deze worden weggenomen? Verschillen deze belemmeringen tussen nationale, regionale en grensoverschrijdende mobiliteitsopgaven? Hoe kan een integrale afweging worden geborgd in de diverse afwegingsinstrumenten, zoals de NMCA? Hoe kan de Kamer hierop invloed uitoefenen?

In dit briefadvies gaat de Rli met deze vragen van de Kamer aan de slag, met als hoofdvraag:

Hoe kan een meer integrale afweging van bereikbaarheidsopgaven en –oplossingen worden gerealiseerd; wat zijn daarbij de belangrijkste belemmeringen voor instituties in het algemeen en de Tweede Kamer in het bijzonder, en hoe kunnen die belemmeringen worden weggenomen?

Planning

Dit advies wordt naar verwachting begin 2021 uitgebracht.

Samenstelling raadscommissie

  • Erik Verhoef (voorzitter)
  • Emmy Meijers
  • Eva Gaaff (junior raadslid)

Externe commissieleden

  • Martijn van der Steen (adjunct-directeur NSOB en Professor aan de Erasmus University Rotterdam)
  • Pieter Litjens (Algemeen Directeur CROW)
Informatie of reactie: 

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl of 06 1057 7495.