Kaderrichtlijn Water

Verwacht tweede kwartaal 2023
In 2027 moet Nederland voldoen aan de eisen van de KRW. Wat is nodig om de KRW-aanpak die het kabinet voorstaat optimaal te laten verlopen en wat is er nu en na 2027 nodig om naar een goed en gezond watersysteem toe te groeien?
spelende kinderen in en op het water met nieuwbouw op achtergrond

Aanleiding en adviesvraag

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel goede en gezonde systemen van oppervlakte- en grondwater en voldoende beschikbaarheid van schoon water. Het kabinet heeft o.a. in het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 en in een aantal beleidsbrieven, nadrukkelijk de ambitie uitgesproken om de maatregelen die nodig zijn om de KRW-doelen te halen te implementeren voor 2027, en daar zo nodig nationaal regie op te voeren. De urgentie is groot. De juridische mogelijkheden van in gebreke blijven bij het niet halen van de doelen zijn op verzoek van het kabinet verkend.

Voldoen aan de eisen van de KRW is een grote opgave voor alle betrokkenen in de landbouw, de industrie, water- en terreinbeheerders, en bestuurlijke partijen. Die opgave moet bovendien worden uitgevoerd in samenhang met andere opgaven zoals die voor klimaat en biodiversiteitsherstel, die in samenhangende gebiedsprocessen worden opgepakt. Er is een aantal spanningen voor deze opgaven gesignaleerd. Zo zijn de KRW-maatregelen vaak al dermate concreet dat ze zich slecht verhouden met het ontwerpende proces met verschillende actoren dat nodig is voor de beoogde gebiedsprocessen. Ook spelen er grensoverschrijdende waterkwaliteitsvraagstukken die naar verwachting niet voor 2027 zijn opgelost en is de rolverdeling tussen overheden en actoren onduidelijk. Tenslotte zijn er nog spanningen na 2027. Ook dan zullen watersystemen voor allerlei functies gebruikt worden en daarmee belast blijven. Daar komt bij dat het klimaat verandert en Nederland zich ontwikkelt naar  een circulaire samenleving, met gevolgen voor onze watersystemen. Welke mogelijkheden zijn er om de zorg voor waterkwaliteit - ook op de langere termijn - beter te verankeren, zowel in besluitvorming als in gedrag van alle betrokkenen?

De raad wil deze punten adresseren in een briefadvies voor de minister van IenW, met als adviesvraag:

Waarom is er tot voor kort te weinig gebeurd? Wat is ervoor nodig om het huidig voorgestelde KRW-proces optimaal te laten verlopen? Wat is er nu en na 2027 nodig om naar een goed en gezond watersysteem toe te groeien?

Planning

Naar verwachting wordt dit advies in het tweede kwartaal van 2023 uitgebracht.

Samenstelling raadscommissie

Karin Sluis, raadslid en commissievoorzitter
Krijn Poppe, raadslid

Externe commissieleden

Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht, Universiteit Utrecht
Susanne Wuijts, senior wetenschappelijk medewerker waterkwaliteit en governance, RIVM
Lambert Verheijen

Informatie of reactie: 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider: nicole.van.buren@rli.nl of 06-10172005.