Kernenergie

Verwacht voorjaar 2022
Kernenergie staat volop in de belangstelling als één van de mogelijkheden binnen de energietransitie. Echter, een goed gesprek voeren over nut en noodzaak van kernenergie blijkt in de praktijk lastig. De raad is gevraagd hier advies over uit te brengen.
Kerncentrale Borssele en windmolens voor duurzame energie aan Westerschelde, Zeeland

Aanleiding en adviesvraag

De aanleiding voor een advies over kernenergie is de aandacht in de media en politiek voor kernenergie als optie in de energietransitie. Kernenergie staat volop in de belangstelling, zowel internationaal, nationaal als decentraal. Een aantal zaken valt daarbij op:

 • Er is sprake van een gepolariseerd debat. Stellingen ‘vóór’ of ‘tegen’ kernenergie worden snel ingenomen en er lijkt weinig sprake van dialoog.
 • Deskundigen wijzen erop dat kernenergie onderdeel is van een grotere puzzel; die van de transitie naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem. Het blijkt een puzzel die op veel verschillende manieren kan worden opgelost, maar waarvan niemand het eindbeeld kent.
 • Er zijn weinig overzichtsrapporten over de rol van kernenergie in de energietransitie. Wel zijn er veel (technische) rapporten over deelonderwerpen.

De raad werkt aan een advies waarin de volgende adviesvraag centraal staat:

Welke elementen spelen mee in de meningsvorming over de rol van kernenergie in een klimaatneutraal energiesysteem, hoe kunnen deze elementen worden gewogen en wat betekent dat voor de besluitvorming van de overheid over kernenergie?

Deze adviesvraag kan worden opgesplitst in een aantal deelvragen:

 • Welke elementen zijn van belang voor besluitvorming over kernenergie in de context van de transitie naar een klimaatneutraal elektriciteitssysteem? 
 • Over welke kennis ten aanzien van deze elementen bestaat overeenstemming, onenigheid of onzekerheid in respectievelijk de wetenschap en de samenleving, en wat zijn achterliggende premissen en redeneerlijnen?
 • Welke emoties roepen elementen op en op welke achterliggende waardeoordelen en overtuigingen duiden deze? 
 • Hoe hangen deze elementen met elkaar samen en hoe zijn ze gerelateerd aan bepaalde stakeholders en betrokkenen?
 • Welk belang wordt aan elementen gehecht door deskundigen en samenleving?
 • Wat betekent dit alles voor de besluitvorming door de overheid over kernenergie?

De raad wil met zijn advies politiek en samenleving helpen een zorgvuldige afweging te maken over nut en noodzaak van kernenergie. Het advies legt bloot welke elementen een rol spelen in de besluitvorming en wat daarover bekend, nog onbekend of betwist is. Waar mogelijk zal de raad daarbij ook zelf tot inhoudelijke oordelen en richtinggevende aanbevelingen komen. De uiteindelijk te maken hoofdkeuze heeft naar zich laat aanzien sterke normatieve elementen en is daarmee bij uitstek een verantwoordelijkheid van regering en parlement.

Startnotitie Kernenergie

Op 20 mei 2021 besprak de raad de startnotitie over het Rli-adviestraject Kernenergie. U kunt de Rli-startnotitie Kernenergie hier downloaden (pdf 334Kb).

Planning

De verwachting is dat dit advies voorjaar 2022 is afgerond.

Samenstelling raadscommissie

 • Emmy Meijers, raadslid en commissievoorzitter
 • Erik Verhoef, raadslid

Externe commissieleden

 • Behnam Taebi, hoogleraar Energie- en Klimaatethiek alsmede Wetenschappelijk Directeur van het Safety & Security Institute, TU Delft
 • Sabine Roeser, hoogleraar Ethiek, TU Delft
 • André Faaij, wetenschappelijk directeur TNO-energietransitie alsmede hoogleraar Energiesysteemanalyse Universiteit Utrecht & Rijksuniversiteit Groningen

Adviseurs

De raad betrekt in dit adviestraject enkele adviseurs. Zij maken geen deel uit van de raadscommissie, maar kunnen gedurende het traject worden geraadpleegd. De raad maakt gebruik van de kennis van deze adviseurs, omdat de commissie zelf op afstand staat van de nucleaire wereld.

 • Jan Haverkamp, Greenpeace Nederland alsmede WISE Nederland
 • Ad Louter, Managing Director URENCO Nederland
 • Wim Turkenburg, Energy and Environmental Consultancy
Informatie of reactie: 

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Waterhout (projectleider): bas.waterhout@rli.nl / 06 2117 8802.