Uitnodiging presentatie advies‘Tijd voor waterveiligheid’

Uitnodiging voor presentatie van advies 'Tijd voor waterveiligheid’ aan de directeur-generaal Ruimte en Water (Ministerie I&M). De aanbieding vindt plaats tijdens een minisymposium op 15 september 2011 in Paviljoen de Witte in Scheveningen van 15.00 -17.15 uur.

Foto dijklandschap

Advies

In het advies pleiten de raden voor een veiligheidsfilosofie waarin overstromingsrisico’s centraal staan en verantwoordelijke overheden permanent inspanningen leveren om de waterveiligheid te verbeteren. Dat vraagt om een perspectiefwisseling in het beleid: de traditionele focus op hoogwaterbescherming wordt verlegd naar een combinatie van het voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op herstelwerkzaamheden. Dat vraagt ook om meer duidelijkheid in de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden en om een goed samenspel. De raden pleiten voor een strategie waarbij op nationaal niveau (regering en parlement) een analyse van risico’s in het gehele veiligheidsysteem wordt gemaakt, grenswaarden voor risico worden vastgesteld en prioriteiten worden gesteld in te treffen maatregelen. Vervolgens vindt op dijkringniveau door de decentrale overheden de afweging plaats hoe het risico het beste kan worden beheerst.

Programma

14.45 – 15.15  Ontvangst
15.15 – 15.20  Opening door Henry Meijdam, voorzitter VROM-raad
15.20 – 15.30  Video ‘Tijd voor waterveiligheid’
15.30 – 15.40  Toelichting op het advies door Tineke Ruijgh, lid RLI en commissievoorzitter
15.40 – 16.00  Reactie op het advies door Chris Kuijpers, directeur-generaal Ruimte en Water, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
16.00 – 17.10  Reactie op het advies aan de hand van stellingen en discussie o.l.v. Henry Meijdam
Stelling I:         Henk Jan Meijer, burgemeester Zwolle, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland en portefeuillehouder multidisciplinaire samenwerking Veiligheidsberaad
Stelling II:        Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde Wageningen UR
Stelling III:       Bert Boerman, gedeputeerde ruimte en water, provincie Overijssel
Stelling IV:       Lambert Verheijen, dijkgraaf waterschap Aa en Maas
17.10 – 17.15   Afsluiting door voorzitter
Borrel

Aanmelding

U kunt zich voor deze presentatie aanmelden bij het secretariaat van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), Willeke Eikmans,
e-mail: secretariaat@rli.nl.