Adviesraden over vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid

Negen adviesraden hebben zich tot de ministerraad gewend met een brief over vermaatschappelijking en burgerparticipatie. Zij hebben daar eerder over geadviseerd vanuit hun eigen perspectief. Het bevorderen van burgerbetrokkenheid en vermaatschappelijking vraagt dat de rijksoverheid systematisch nagaat of zij wel voldoende gebruik maakt van de vitaliteit van de samenleving en van de kennis en expertise van burgers.

Waar hebben burgers een directe betrokkenheid bij het behartigen van publieke belangen? Krijgen maatschappelijke initiatieven voldoende ruimte en worden nieuwe vormen van samenwerking beproefd waarmee complexe maatschappelijke problemen effectief en efficiënt kunnen worden aangepakt? Het nieuwe kabinet is nu aan zet om in lijn met deze kansen en waar dat nuttig is extra impulsen te geven aan maatschappelijke initiatieven en bestaande belemmeringen daarvoor uit de weg te ruimen.

De adviesraden nodigen het kabinet uit om de eigen beleidsvoornemens te bezien in het licht van de door de raden geschetste perspectieven en om in de komende maanden te onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om substantieel winst te boeken, zowel vanuit het oogpunt van betrokken burgerschap als vanuit het oogpunt van effectief en efficiënt bestuur ten behoeve van het publiek belang. De raden bieden aan om vanuit de eigen kennis en expertise van de adviesraden een bijdrage te leveren aan dit proces. Er ligt immers geen blauwdruk klaar voor vermaatschappelijking en burgerbetrokkenheid die we in de diverse domeinen kunnen inzetten om de relatie tussen overheid en samenleving opnieuw in te richten. In hun brief aan de ministerraad zetten de raden dit nader uiteen.

Brief voorzitters adviesraden aan kabinet over vermaatschappelijking (Pdf, 57 kB)