Rli start voorbereiding advies over integraal toezicht BRZO-bedrijven

De Rli is op eigen initiatief gestart met een advies over integraal toezicht bij BZRO-bedrijven. Incidenten hebben tot een discussie geleid over toezicht en handhaving bij een specifieke categorie bedrijven, de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Het betreft bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen waarbij een incident verstrekkende gevolgen kan hebben voor omwonenden, werknemers, milieu en economische bedrijvigheid. 

foto chemische industrie

De centrale vraag in het advies is hoe het toezicht organisatorisch, juridisch en bestuurlijk ingericht kan worden om tijdig en adequaat in te grijpen waar dat nodig is en bedrijven vanuit hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van omwonenden, werknemers en milieu aan te zetten tot het voortdurend verhogen van de veiligheidsprestaties. Het advies gaat onder andere in op: het organiseren en beleggen van verantwoordelijkheden (bestuurlijk en bij bedrijven), de integratie van in- en externe veiligheid, het borgen van kennis en het omgaan met risico’s en voorschriften.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met f.w.dehaan@rli.nl, projectleider.