Aankondiging presentatie adviezen ‘De toekomst van de stad’ en ‘Kwaliteit zonder groei’

Binnenkort publiceert de Rli twee adviezen 'De toekomst van de stad; de kracht van nieuwe verbindingen' en 'Kwaliteit zonder groei; over de toekomst van de leefomgeving'. Omdat beide adviezen elkaar aanvullen, worden zij gezamenlijk gepresenteerd.

foto over leefbaarheid in de stad

De toekomst van de stad

In het advies 'De toekomst van de stad' wordt bekeken hoe de kracht van steden in Nederland verder kan worden ontwikkeld en benut. Terwijl enerzijds steden steeds belangrijker worden in de mondiale economie, dreigen ze in Nederland aan verdienvermogen te verliezen door een gebrek aan agglomeratiekracht. Anderzijds speelt er in steden een – nu al steeds zichtbaarder – mate van maatschappelijk initiatief van bewoners en ondernemers, al dan niet samen met maatschappelijke organisaties of overheden, hetgeen van invloed is op hoe partijen in de stad zich tot elkaar verhouden. Beide ontwikkelingen nopen tot een fundamenteel andere kijk op steden. In het advies stelt de raad dat de toekomst van de stad ligt in de kracht van nieuwe verbindingen. De raad presenteert aanbevelingen over wat er nodig is om die kracht te mobiliseren.

Kwaliteit zonder groei

In het advies 'Kwaliteit zonder groei' gaat de raad in op de vraag hoe in de toekomst omgevingskwaliteit gerealiseerd kan worden. In het verleden werd een deel van de omgevingskwaliteit betaald uit de opbrengsten van het grondbeleid. Deze opbrengsten zijn de afgelopen jaren komen te vervallen. Daarmee moet naar nieuwe manieren gezocht worden om omgevingskwaliteit te realiseren. In de analyse signaleert de raad tevens enkele andere beperkingen in het huidige systeem van kwaliteitsrealisatie, die maken dat ook in de afgelopen decennia met relatief veel middelen geen optimale kwaliteit tot stand kwam. Op basis van deze analyse heeft de raad aanbevelingen opgesteld die de totstandkoming van omgevingskwaliteit minder gevoelig maken voor conjuncturele schommelingen.

Zodra de datum van de aanbieding bekend is, komt er een vermelding op de website.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanbiedingsbijeenkomst kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl