Aankondiging presentatie adviezen ‘De toekomst van de stad’ en ‘Kwaliteit zonder groei’

Op 23 april 2014 biedt de Rli de adviezen 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' en 'Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving' aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu aan. Minister Blok neemt de beide adviezen in ontvangst.

Spelend kind in park in Rotterdam

De toekomst van de stad

In het advies 'De toekomst van de stad' wordt bekeken hoe de kracht van steden in Nederland verder kan worden ontwikkeld en benut. Terwijl enerzijds steden steeds belangrijker worden in de mondiale economie, dreigen ze in Nederland aan verdienvermogen te verliezen door een gebrek aan agglomeratiekracht. Anderzijds is er in steden steeds meer maatschappelijk initiatief van bewoners en ondernemers zichtbaar, al dan niet samen met maatschappelijke organisaties of overheden, hetgeen van invloed is op hoe partijen in de stad zich tot elkaar verhouden. Beide ontwikkelingen nopen tot een fundamenteel andere kijk op steden. In het advies stelt de raad dat de toekomst van de stad ligt in de kracht van nieuwe verbindingen. De raad presenteert aanbevelingen over wat er nodig is om die kracht te mobiliseren.

Kwaliteit zonder groei

In het advies 'Kwaliteit zonder groei' gaat de raad in op de vraag hoe in de toekomst omgevingskwaliteit gerealiseerd kan worden. In het verleden werd een deel van de omgevingskwaliteit betaald uit de opbrengsten van het grondbeleid. Deze opbrengsten zijn de afgelopen jaren komen te vervallen. Daarmee moet naar nieuwe manieren gezocht worden om omgevingskwaliteit te realiseren. In de analyse signaleert de raad tevens enkele beperkingen in het huidige systeem van kwaliteitsrealisatie, die er in de afgelopen decennia voor zorgden dat met relatief veel middelen geen optimale kwaliteit tot stand kwam. Op basis van deze analyse heeft de raad aanbevelingen opgesteld die de totstandkoming van omgevingskwaliteit minder gevoelig maken voor conjuncturele schommelingen.

Locatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Prinsessegracht 23, Den Haag

Tijd

14.00 tot 15.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur

Programma

Tijdens de bijeenkomst lichten de raadsleden Pieter Hooimeijer en Jan Jaap de Graeff de adviezen toe. De voorzitter van de raad, Henry Meijdam, biedt de adviezen aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst aan. Na de reactie van minister Blok geven Henri Lenferink (burgemeester gemeente Leiden), Karin Laglas (decaan faculteit Bouwkunde, TUD) en Hans Boutellier (algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut) hun zienswijze op de adviezen en is er ruimte voor debat onder leiding van dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg. Tot besluit zal raadsvoorzitter Henry Meijdam reflecteren op de gevoerde discussie.

Lees meer over het programma (docx, 46 Kb)

Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden.

Voor meer informatie over de aanbiedingsbijeenkomst kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl