Kabinetsreactie op advies 'Ruimte voor duurzame landbouw'

De kabinetsreactie op het Rli-advies' Ruimte voor duurzame landbouw' is op 3 februari 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet onderschrijft de stellingname van de raad dat de agrosector een belangrijke motor van de Nederlandse economie is. De totale sector levert een jaarlijkse bijdrage van 10 % aan het bruto nationaal product en ook het aandeel van de werkgelegenheid is met ruim 10 % aanzienlijk. Daarnaast is Nederland de tweede agro-exporteur in de wereld met een export van € 79 miljard in 2013. De stevige economische positie van de Nederlandse agrosector is echter niet vanzelfsprekend, daar moet het bedrijfsleven en de overheid met de samenleving ook de komende jaren hard aan blijven trekken.

De kabinetsreactie biedt een overzicht van recent overheidsbeleid dat bedoeld is om een voortgaande innovatie en verduurzaming van de agrosector te stimuleren, en wijst verder op initiatieven vanuit de sector zelf om de licence to operate en daarmee ook maatschappelijke waardering blijvend te verdienen. Ook bevat de kabinetsreactie de visie van het kabinet op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden onderling, en tussen overheid en het bedrijfsleven. De raad constateert dat het kabinet beperkt ingaat op de aanbevelingen uit het advies.

foto koe in de wei

Voor meer informatie over het advies Ruimte voor duurzame landbouw’ kunt u contact opnemen met Agneta Andersson, projectleider, agneta.andersson@rli.nl

Lees de Kamerbrief d.d 3 februari 2014 Kabinetsreactie op het advies (Pdf, 99 Kb)