Advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aangeboden aan minister Kamp (EZ)

Op 24 september heeft de raad het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken . De raad pleit ervoor om in het energiebeleid de CO2-reductie als doel te stellen en dit doel ook wettelijk vast te leggen. Hoewel Nederland al jaren klimaatbeleid voert, is de CO2-emissie van de energievoorziening nog steeds niet gedaald. Om de afgesproken klimaatdoelen te halen is een trendbreuk nodig.

 

warmte foto van woningen

De Rli adviseert om het energiebeleid zo in te richten dat in 2050 80 tot 95 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990. De Rli pleit er voor om in het energiebeleid niet langer te sturen op de toepassing van bepaalde technologieën of energiedragers ( zoals zon, wind, gas of biomassa). De Rli stelt voor om transitiepaden in te richten voor vier fundamentele maatschappelijke behoeften aan energie:

  • lage temperatuurwarmte
  • hoge temperatuurwarmte
  • transport en mobiliteit
  • licht en apparaten

Door het beleid te richten op de behoefte aan (duurzame) energie en niet op energiedragers of –bronnen kan volgens de raad in de komende decennia maximaal rekening worden gehouden met sociale, technologische, (geo)politieke en economische veranderingen.

De energietransitie moet worden bewaakt door een onafhankelijke instantie die op afstand staat van politieke en sectorale belangen. De raad pleit daarom voor een regeringscommissaris die als een onafhankelijke persoon de transitie aanjaagt, bewaakt en langjarig, los van kabinetswisselingen waarmaakt.

Open consultatie

Gezien de behoefte aan een strategische en vooral integrale visie op de energievoorziening, organiseerde de Rli tijdens de totstandkoming een open consultatie waarin partijen en personen breed zijn uitgenodigd hun visie te geven.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit advies kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, e-mail via f.w.dehaan@rli.nl

Lees meer over het advies ‘Rijk zonder CO2’

Lees het advies ‘Rijk zonder CO2’

Lees het persbericht: ‘Energieadvies wenst sturing op CO2 reductie’

Lees de opbrengst van de openconsultatie

Bekijk de video impressie van de eerste consultatiebijeenkomst op 24 maart 20015

Bekijk het verslag van de tweede bijeenkomst in tweets, foto's en beeld