Aankondiging ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’

Op 26 maart 2019 brengt de Rli zijn verkenning ‘De som der delen’ uit over de samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio. De duurzaamheidsopgaven manifesteren zich vaak tegelijkertijd op regionaal niveau. De raad richt zich in deze verkenning op de Zuidwestelijke Delta’ en focust hierbij op de vier opgaven die daar op dit moment grote impact hebben: energietransitie, verduurzaming van het voedselsysteem, transitie naar een circulaire economie en klimaatadaptatie. De insteek van de verkenning is om vanuit de casuïstiek van die regio algemene conclusies te trekken die voor meer regio’s in Nederland gelden.

bassins van zagerkwekerij aan de Oosterschelde

In de verkenning staat de volgende vraag centraal: In hoeverre vraagt het samenvallen van duurzaamheidsopgaven in een regio om een samenhangende aanpak? Zitten opgaven elkaar in de weg? Is winst te behalen bij een samenhangende aanpak?

De raad heeft gekozen voor een analyse van de Zuidwestelijke Delta omdat deze regio relatief minder in de belangstelling staat, maar waar de diverse ontwikkelingen nadrukkelijk spelen. Worden sectorale opgaven en de diverse ontwikkelingen wel voldoende met elkaar verbonden of in samenhang aangepakt?

De verkenning kan inzicht geven in de (extra) inzet die het Rijk moet geven om rijksdoelen bij de genoemde opgaven te realiseren.

Op 26 maart 2019 biedt de raad zijn verkenning aan Gedeputeerde Staten Zeeland aan.

Lees hier meer over de verkenning ‘De som der delen’

Voor uw reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl