Kabinetsreactie op advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’

Op donderdag 19 december 2018 heeft het kabinet zijn reactie op het briefadvies over het versnellen van de woningbouwproductie naar de Tweede Kamer gestuurd. In de kabinetsreactie zegt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kernboodschap van het advies te omarmen: de noodzaak om de oplopende woningtekorten tegen te gaan, zonder de lange termijn uit het oog te verliezen. Kwantiteit is niet het enige dat telt. De minister ziet het advies als ondersteunend aan haar inzet om in regio’s afspraken te maken over de bouwopgave. De minister deelt daarbij de analyse van de raad dat er geen quick fix bestaat voor het oplossen van het woningtekort.

foto van bouwvakkers aan het werk op stijger met in aanbouwzijnde woningen op de achtergrond

In het advies hecht de raad veel belang aan de kwalitatieve woningbehoefte, met een goede bereikbaarheid van toekomstige woonwijken. De minister stelt hier invulling aan te geven via zowel de Nationale Omgevingsvisie als BO-MIRT. Daar waar door middel van binnenstedelijk bouwen aan de vraag kan worden voldaan, adviseert de raad gemeenten in te zetten op verdichting, iets wat de minister wil stimuleren.

De oproep van de raad om de cycliciteit van het woningbeleid te dempen, wil de minister navolgen door verschillende maatregelen te onderzoeken. Het pleidooi om de rol van de corporaties te versterken met het oog op anticyclisch beleid, ondersteunt de minister met het bieden van meer ruimte aan de niet-DAEB-tak van corporaties. Tegelijkertijd geeft de minister aan dat er geen budget is om de aanbeveling van de raad over te nemen gericht op een vermindering op verhuurderheffing van corporaties.

Lees de brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 december 2018 met de reactie van het kabinet op het advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’

Lees meer over het advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl