Publicatie advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’

Op 18 april 2019 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Met dit advies wil de raad een bijdrage leveren aan de nieuwe Luchtvaartnota, die momenteel in voorbereiding is. De raad richt zich in dit advies op de vraag of er een ander perspectief mogelijk is in het luchtvaartbeleid, en zo ja, of dit nieuwe perspectief leidt tot andere uitgangspunten en beleidsopties voor het rijksbeleid.

foto van de aanbieding aan minister van IenW

In het advies betoogt de raad dat de luchtvaart veel meer als gewone bedrijfstak moet worden behandeld – niet anders dan andere bedrijfstakken. Veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit, hinder en CO2 stellen grenzen aan de mogelijkheden voor luchtverkeer. De luchtvaart zal zich net als andere economische sectoren moeten ontwikkelen binnen die grenzen.

De raad werkt dit nieuwe perspectief uit in een aantal algemene aanbevelingen, waaronder het sturen op duidelijke grenswaarden voor de luchtvaart, het ontwikkelen van een nationaal klimaatbeleid voor de luchtvaart met reductiedoelen voor CO2-uitstoot, meer aandacht voor de beïnvloeding van het reizigersgedrag en heroverweging van het concept ‘netwerkkwaliteit’ voor het sturen op internationale bereikbaarheid. De raad formuleert ook enkele concrete aanbevelingen, over onder andere het beperken van hinder in de nacht en het invoeren van een bijmengverplichting voor duurzame brandstof voor kerosineleveranciers aan Nederlandse luchthavens.

Lees het persbericht ‘Behandel de luchtvaart als een gewone bedrijfstak’

Lees meer over het advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’

Bekijk de infographic met de aanbevelingen van het advies Luchtvaartbeleid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider bart.swanenvleugel@rli.nl tel 06 5201 2691