Rli start met advies ‘Vitale bodem’

De Rli is getart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op onze voedselproductie, waterkwaliteit, waterbuffering, klimaatadaptatie, biodiversiteit, koolstofvastlegging en klimaatmitigatie.

droge akker met 1 bloeiende plant

Het advies gaat over bodems voor landbouw, bos en natuur. De kwaliteit van deze bodems wordt bepaald door het organisch stofgehalte, de bodemchemie, het bodemleven, de bodemstructuur, de waterhuishouding en de beworteling. Consensus is dat de bodemkwaliteit van bodems achteruit gaat en (op termijn) zorgt voor achteruitgang van de primaire productie en de biodiversiteit, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Nu al is sprake van sterfte van vogels door gebrek aan regenwormen in de bodem en is bodemtransplantatie nodig voor natuurherstel.

De vraag die centraal staat in het advies is: Wat is op de lange termijn nodig om te komen tot duurzaam bodembeheer, mede in relatie tot de uitvoering van de Bodemstrategie?

De raadscommissie die het advies voorbereid bestaat uit de raadsleden, Krijn Poppe, (commissievoorzitter) en André van der Zande. De externe leden zijn: Koos Biesmeijer (wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center en hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit Leiden) en Wim Stegeman (akkerbouwer en eigenaar Stegeman Agro Consultancy).

De raad verwacht het advies in mei 2020 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Vitale bodem’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider,nicole.van.buren@rli.nl, 06-10172005.