Advies Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart

De Rli is gestart met zijn advies 'Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart' In veel gebieden in Nederland zakt de bodem. Vooral in veenweidegebieden is dit het geval. Dit proces is al eeuwenlang gaande, maar is de afgelopen honderd jaar geïntensiveerd door peilverlaging en schaalvergroting. De bodemdaling is niet gering. Op sommige plekken zakt de bodem met enkele centimeters per jaar. Bodemdaling zorgt voor problemen, zoals verzakking van infrastructuur en gebouwen, CO2-uitstoot door veenoxidatie, achteruitgang van waterkwaliteit en bodemleven. Het heeft bovendien negatieve gevolgen voor het gebruik van landbouwgronden. De gangbare manier om hiermee om te gaan, namelijk verlaging van het waterpeil, is op de lange termijn niet overal houdbaar. Daarbij is in het klimaatakkoord afgesproken dat CO2-emissies drastisch omlaag moeten, ook die van de veenweidegebieden.

luchtfoto van veenweidegebied bij Demmerik, rond Vinkeveen

De adviesvraag luidt: Welke inhoudelijke en organisatorische keuzes moeten worden gemaakt in verband met de negatieve effecten van bodemdaling in het veenweidegebied Groene Hart, bezien vanuit de (combinaties van) bodemdalingsstrategieën die mogelijk zijn en de samenhang met andere opgaven in het gebied? Wie zijn verantwoordelijk voor het maken van die keuzes en de uitvoering daarvan? En wat is de rol van het Rijk daarbij?

De verwachting is dat dit advies voor de zomer 2020 wordt uitgebracht.

Lees meer over het advies Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider lianne.vanduinen@rli.nl  06 15369330