Kabinetsreactie op advies 'Naar een duurzame economie'

Op 19 juni stuurde Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, de kabinetsreactie op het advies ‘Naar een duurzame economie’ naar de Tweede Kamer.

illustratie van een wereldbol op weg van grijs naar groen

De kabinetsreactie noemt het advies een rijke beschouwing op transities en transitiebeleid in Nederland. Het kabinet ziet het advies als handvat om de complexe transitieprocessen (beter) hanteerbaar te maken voor de overheid op diverse terreinen, van energie tot kringlooplandbouw, van circulaire economie tot grote vraagstukken als wonen, bereikbaarheid, zorg en natuur. De reactie bevat een beschouwing over strategische keuzes die het kabinet heeft gemaakt in zijn transitiebeleid, aan de hand van de door de Rli aangereikte ordening. Het kabinet onderschrijft onder meer het belang van een breed gedragen visie op een duurzame economie en verwijst daarbij naar de Groeistrategie over duurzaam economisch verdienvermogen voor Nederland en naar sectorale toekomstperspectieven zoals de Visie verduurzaming basisindustrie 2050.

Lees de kabinetsreactie op advies ‘Naar een duurzame economie’

Lees meer over het advies ‘Naar een duurzame economie

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl