Rli brengt advies uit over bodemdaling in veenweidegebieden

Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’. In dit advies dringt de raad er op aan om te gaan sturen op een sterke afname van bodemdaling en pleit de raad voor een gebiedsgerichte uitvoering in veenweidegebieden. Het advies wordt aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Veenweidegebied bij Demmerik, rond Vinkeveen

Bodemdaling in veenweidegebieden leidt tot steeds meer problemen, zoals CO2-uitstoot en teruggang in natuur- en waterkwaliteit. Bovendien leidt het tot oplopende kosten voor waterbeheer. Voortgaan op het pad van ontwatering, met aanhoudende bodemdaling en CO2-uitstoot tot gevolg, is volgens de raad op de lange termijn geen optie.
In het advies betoogt de raad dat een omslag nodig is in het waterbeheer van veenweidegebieden: van peilverlaging naar peilverhoging. Om deze omslag te realiseren moet de overheid hier gericht op sturen. Dat gebeurt nu onvoldoende. De raad werkt dit in het advies uit in vier aanbevelingen.

Lees meer over het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur, anneke.verschoor@rli.nl 06 1535 9540.