Kabinetsreactie op advies Groen uit de crisis

Op 18 maart 2021 stuurde minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK), van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en de staatssecretaris van IenW, de kabinetsreactie op het advies ‘Groen uit de crisis’ naar de Tweede Kamer.

foto van stationstraverse met grote sticker op de grond met tekst 'Zorg voor elkaar, houd 1,5 m afstand'

Het kabinet is de Rli erkentelijk voor dit briefadvies, dat in de veelheid aan beleidsadviezen over (post-)corona meerwaarde vindt in de doordachte redeneerlijn en de constructieve advisering. Het advies Groen uit de crisis reikt een beoordelingskader aan waarmee de duurzaamheidsopgaven in de fysieke leefomgeving onderdeel kunnen worden van de afwegingen voor een groen herstelbeleid. Het beoordelingskader kan op de langere termijn beleidsmakers en politieke partijen helpen bij het ontwerpen van herstelbeleid, en bij het opstellen van het regeerakkoord. Het advies is daarmee ook belangrijk voor het volgend kabinet.

Het kabinet neemt de suggestie van de raad ter harte om geplande maatregelen met onherroepelijke consequenties (zoals investeringen, aanbestedingen) aan te houden en tijd te nemen voor reflectie om keuzes uit het verleden te heroverwegen en daarover de dialoog te voeren. De Rijksoverheid werkt samen met planbureaus en gemeenten, provincies en regio’s aan een perspectief voor hoe Nederland kan herstellen en vernieuwen naar aanleiding van de coronacrisis. Om tot de juiste prioriteiten te komen, gaat het kabinet vanaf februari tot en met medio 2021 de dialoog aan met burgers, bedrijven, het middenveld, wetenschappers en (dwars)denkers. Welke uitdagingen en kansen kunnen we gezamenlijk onderscheiden? Welke dilemma’s ontstaan bij overkoepelende thema’s?

Het kabinet beaamt de insteek van de raad om niet alleen te focussen op herstel, maar ook mogelijkheden te zien in het vernieuwen van bestaand overheidsbeleid naar aanleiding van de coronacrisis: “We moeten niet herstellen wat in perspectief van de gewenste transities juist afgebouwd moet worden, soms moet beleid worden aangepast als bestaande doelen of de nieuwe werkelijkheid daar om vragen.

Lees de volledige kabinetsreactie op het advies ‘Groen uit de crisis’

Lees meer over het advies ‘Groen uit de crisis’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl