Kabinetsreactie op advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

Op 30 juni 2021 stuurden de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’ naar de Tweede Kamer.

Een man zit voor zijn fiets en is aan het werk op zijn laptop op de achtergrond de skyline van een stad op zijn kop

De Tweede Kamer heeft de Rli om dit advies gevraagd, met als vraag hoe een meer integrale benadering van het bereikbaarheidsvraagstuk in de praktijk kan worden gerealiseerd. In het advies beveelt de raad aan om sterker te sturen op de bijdrage van bereikbaarheid aan de brede welvaart, alle beschikbare oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken te betrekken in het beleid en de samenwerking tussen rijk en regio vorm te geven in gebiedsgerichte programma’s.

Het kabinet is het met de Rli eens dat de bereikbaarheidsopgaven van deze tijd een integrale aanpak nodig hebben. Bij nieuwe mobiliteitsopgaven moet het gehele mobiliteitssysteem worden bezien in samenhang met zijn omgeving en worden verbonden met andere urgente opgaven zoals verkeersveiligheid, verstedelijking en duurzaamheid, leefbaarheid, economische ontwikkeling en kansen om deel te nemen aan de samenleving in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Het kabinet wijst ook de complexe en weerbarstige praktijk. Het vraagt om een andere manier van denken en werken die niet van de een op de andere dag is gerealiseerd. De ambitie is om stap voor stap en samen met decentrale overheden en andere partijen iedere keer weer verder te komen. De reactie gaat uitgebreid in op de hoofdaanbevelingen van het advies.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

Lees meer over het advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl of 06 1057 7495.