Kabinetsreactie op advies Stop bodemdaling in veenweidegebieden

Op 12 februari 2021 stuurde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de reactie van het kabinet op het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ naar de Tweede Kamer.

kaft met titel en datum advies Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’

In de reactie laat het kabinet weten het advies te zien als een steun in de rug voor de richting die met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), het Veenplan 1e fase en de Beleidstafel Droogte is ingezet. Het kabinet deelt het belang van sturen op vermindering van bodemdaling via een nationaal beleidskader. Dat kader kan opgenomen worden in een volgende actualisatie van de NOVI. Ook is er steun voor de aanbevelingen over gebiedsgericht werken en over transparantie van financiering en bekostiging van een aanpak van bodemdaling. De aanbeveling voor het aanwijzen van een verantwoordelijk bewindspersoon neemt het kabinet echter níet over. De huidige verantwoordelijkheidsverdeling legt volgens het kabinet al een goede basis voor een samenhangende aanpak. Ook het vastleggen van doelen voor het verminderen van veenbodemdaling krijgt geen steun: dit heeft in de ogen van het kabinet geen toegevoegde waarde ten opzichte van de geldende doelen voor reductie van broeikasgassen. Wel houdt het kabinet de aanbeveling in gedachten met het oog op het concretiseren van de 2e fase van het Veenplan met de inzet tot 2050, en de actualisatie van de NOVI.

Lees de volledige reactie van het kabinet op het advies 'Stop bodemdaling in veenweidegebieden'

Lees meer over het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl