Kabinetsreactie op advies Toegang tot de stad

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurde mede namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de kabinetsreactie op het advies ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’ naar de Tweede Kamer.

kaft met titel en datum advies Toegang tot de stad

Het kabinet herkent het signaal van de raad dat niet iedereen toegang heeft tot de stad voor wat betreft publieke voorzieningen, wonen en vervoer en deelt het beeld dat huren betaalbaar moet zijn en dat mensen met een laag inkomen toegang moeten hebben tot de sociale woningvoorraad. Er moeten meer woningen worden gebouwd, meer zorg zijn voor leefbare wijken en woningen moeten sneller verduurzamen. Ook de constatering van de Rli dat de publieke voorzieningen in de steden en de toegang ertoe onder druk staan wordt herkend. Nabijheid van publieke voorzieningen is voor iedereen van groot belang. Betere bereikbaarheid van voorzieningen en werk door middel van bijvoorbeeld openbaar vervoer is daarbij essentieel. De aandacht die de raad vraagt voor het feit dat niet iedereen de gewenste vervoersbewegingen kan maken waardoor niet iedereen volwaardig kan deelnemen aan de stedelijke samenleving is terecht. De inzet van het kabinet is erop gericht om binnen de beschikbare middelen de bereikbaarheid van activiteitenbestemmingen, zoals werk en voorzieningen maximaal te bevorderen.

Het advies biedt volgens het kabinet meerwaarde, omdat het juist de samenhang van diverse beleidsmaatregelen in de praktijk belicht. Bij het zoeken naar een oplossing voor de door de raad geschetste problematiek, is de samenhang tussen de verschillende domeinen (fysiek en sociaal) dan ook essentieel. Het kabinet geeft aan dat het advies uitstekend past bij de samenhangende benadering van het beleid voor de fysieke leefomgeving die is ingezet met de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De minister zal het advies en de aanbevelingen onder de aandacht brengen bij de overheden en andere partijen die samenwerken bij de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van de NOVI, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse NOVI-conferentie.

Lees de volledige kabinetsreactie op het advies 'Toegang tot de stad'

Lees meer over het advies 'Toegang tot de stad'

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl