Kabinetsreactie op advies Waterstof: de ontbrekende schakel

Op 19 mei 2021 stuurde minister Van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de reactie van het kabinet op het advies Waterstof: de ontbrekende schakel naar de Tweede Kamer.

foto van de kaft met datum en titel en foto van schakels uit een ketting

Het kabinet is de Rli erkentelijk voor dit constructieve advies en ziet de heldere en goed onderbouwde analyse en aanbevelingen als een verdere onderbouwing van de Nederlandse strategie voor inzet op waterstof, zoals vorig jaar uiteengezet in de kabinetsvisie waterstof. De kabinetsvisie bevat een beleidsagenda die, voortbouwend op afspraken uit het Klimaatakkoord, aangeeft langs welke hoofdlijnen en met welke acties de waterstof strategie wordt uitgewerkt. Het advies van de Rli levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering hiervan. Daarbij draagt het advies in belangrijke mate bij aan het opbouwen van het maatschappelijke draagvlak voor dit onderwerp.

Het advies onderstreept de samenhang van de vraagstukken die spelen in dit dossier, de strategische keuzes die voorliggen en het geeft een integraal overkoepelend beeld van wat er nodig is. De Rli onderstreept daarnaast het belang van een actieve inzet met name gericht op het creëren van een stabiele vraag van voldoende omvang naar waterstof via het wegnemen van een aantal belemmeringen. De ontwikkeling van de vraag is belangrijk omdat daarmee toegewerkt wordt naar een fundamenteel andere energie- en grondstoffenvoorziening. Het kabinet erkent de taak van de overheid. In de kabinetsvisie waterstof staat aangegeven dat het kabinet nu “essentiële stappen wil zetten om tijdig de infrastructuur en andere randvoorwaarden te realiseren”.

De kabinetsreactie gaat uitgebreid in op de zes concrete aanbevelingen van het advies.

Lees de hele kabinetsreactie op het advies Waterstof: de ontbrekende schakel

Lees meer over het advies Waterstof: de ontbrekende schakel

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496.