Reactie minister LNV op Rli-brief over waardedaling veenweidegebieden en nadeelcompensatie’

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf op 28 mei jl. op verzoek van de vaste commissie van LNV haar reactie op de brief van de Rli ‘Nadere toelichting waardedaling en nadeelcompensatie’. De Rli stelde deze brief op naar aanleiding van een technische briefing aan de vaste commissie LNV over zijn advies 'Stop bodemdaling in veenweidegebieden'. De reactie van de minister gaat tevens in op het Friese Veenweideprogramma 2021-2030 en kan gezien worden als aanvulling op de kabinetsreactie van 12 februari 2021 op het Rli-advies.

In zijn brief aan de vaste commissie LNV over waardedaling en nadeelcompensatie stelt de Rli het mogelijk te achten dat ondernemers ook bij een hoger waterpeil kunnen blijven boeren op veenweidegebieden, zij het dat de bedrijfsvoering zal moeten worden aangepast. Het is niet uit te sluiten dat nadeelcompensatie bij een aanpak van bodemdaling aan de orde kan zijn. Bij wijziging van het waterpeilbeheer moet onderzocht worden of er aanleiding is tot het treffen van een nadeelcompensatieregeling voor grondeigenaren en grondgebruikers. Dit is een kwestie van maatwerk. De minister is het met deze analyse van de Rli eens als het gaat om aanpassingen van ondernemers in hun bedrijfsvoering en voor zover deze betrekking hebben op investeringen waarop wordt afgeschreven (zoals gebouwen, machines en instrumenten). Voor landbouwgrond geldt dit volgens de minister niet: landbouwgrond behoudt ook op de langere termijn zijn waarde waarop niet wordt afgeschreven, tenzij er sprake is van een bestemmingswijziging (naar bijvoorbeeld natuur) of het stellen van voorwaarden aan het gebruik binnen de huidige bestemming die aanzienlijke gevolgen heeft voor het opbrengend (producerend) vermogen. Kernvraag is daarmee of bij waterpeilverhoging de productieopbrengst gelijk kan blijven en/of de ondernemer in staat is om met een ander bedrijfsmodel een vergelijkbaar inkomen op de landbouwgrond te halen. Wanneer dat niet het geval is zou er sprake kunnen zijn van waardevermindering van de grond en een grondslag voor nadeelcompensatie. De minister is het met de Rli eens dat dit sterk afhangt van de specifieke situatie en dat dit dus maatwerk vraagt.

Lees de Kamerbrief ‘Reactie op de nadere toelichting waardedaling en nadeelcompensatie en het Friese Veenweideprogramma 2021-2030’ (28 mei 2021)

Lees de brief van de Rli ‘Nadere toelichting waardedaling en nadeelcompensatie’ (5 januari 2021)

Lees de kabinetsreactie op het advies 'Stop bodemdaling in veenweidegebieden' (12 februari 2021)

Lees meer over het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl