Rli brengt op 10 februari advies uit over integraal afgewogen bereikbaarheidsbeleid

Op 10 feb 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’ uit. De Tweede Kamer heeft de Rli gevraagd om advies te geven over de vraag hoe een meer integraal bereikbaarheidsbeleid in de praktijk kan worden gerealiseerd. Een integrale benadering in het bereikbaarheidsbeleid gaat verder dan het mogelijk maken van een efficiënte verplaatsing per auto, fiets of openbaar vervoer. Zo’n benadering doet recht aan nieuwe mogelijkheden en innovaties op het gebied van mobiliteit. Ruimtelijke oplossingen en spreiding van mobiliteit over de dag worden in de afwegingen betrokken. Het beleid houdt een open oog voor digitale alternatieven voor fysieke verplaatsingen. Een integrale benadering houdt bovendien rekening met andere opgaven in de leefomgeving, zoals verstedelijking, veiligheid en klimaat.

Een grote groep mensen die allemaal op weg zijn om hun bestemming te bereiken

De Rli doet in het advies een drietal hoofdaanbevelingen: over hoe de samenhang tussen bereikbaarheid en andere aspecten van de leefomgeving te verbeteren, over verschillende oplossingsrichtingen en hoe die in het bereikbaarheidsbeleid een plek kunnen krijgen en over het verbeteren van de samenwerking tussen het Rijk, decentrale overheden en private partijen.

Lees meer over het advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl of 06 1057 7495.