Rli start met advies over natuurbeleid

Natuur is van levensbelang. De wereldwijd afnemende biodiversiteit baart grote zorgen. Hoe kan de zorgelijke afname van natuurkwaliteit en biodiversiteit in Nederland op tijd worden omgebogen naar herstel van een veerkrachtige natuur? De Rli is gestart met een advies over herijking van het natuurbeleid.

jong meisje in de natuur, blaast naar een blaasbloem/paardenbloem

Het is slecht gesteld met de natuur in Nederland en beleidsdoelen op het gebied van natuur- en biodiversiteitsherstel worden niet gehaald. De natuur kampt onder andere met effecten van verdroging, verzuring, vermesting en ook versnippering. Het beeld komt naar voren dat de huidige beleidsinzet niet voldoende is. Daarbij speelt mee dat een samenhangende bestuurlijke aanpak onvoldoende van de grond komt en de relatie met de burger soms onder spanning komt te staan.

De raad wil met dit advies de volgende adviesvraag beantwoorden: Welke wijzigingen in het natuurbeleid zijn wenselijk of nodig gelet op actuele inzichten over het belang van biodiversiteit, veranderende klimaatomstandigheden, veranderende waarden in de samenleving en over de relatie tussen natuurbeleid en andere ruimtelijke belangen? Welke consequenties heeft dit voor de governance in het natuurbeleid?

De raad verwacht het advies begin 2022 uit te brengen.

Lees meer over het advies herijking natuurbeleid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl 06 27020642.