Ad Louter legt adviesfunctie neer

Ad Louter heeft zijn rol als extern adviseur voor het Rli-advies over kernenergie neergelegd. Hij besloot hiertoe nadat hij gedurende de totstandkoming van het advies de raad bij de diverse conceptversies in kennis heeft gesteld van zijn bezwaren tegen de inhoud van het advies.

Ad Louter heeft zijn rol als extern adviseur voor het Rli-advies over kernenergie in juni neergelegd. Hij besloot hiertoe nadat hij gedurende de totstandkoming van het advies de raad bij de diverse conceptversies in kennis heeft gesteld van zijn bezwaren tegen de inhoud van het advies. Hij verklaart hierover: ‘Bij de start van het adviestraject heeft de raad expliciet gesteld neutraal te staan tegenover kernenergie. Toen ik de adviseursrol aanvaardde, deed ik dat op basis van het uitgangspunt dat de raad een advies wilde schrijven omdat “kernenergie ten behoeve van de energievoorziening een brede afweging vereist, waarin feiten, meningen en emoties zoveel mogelijk ontrafeld worden. Een advies van de Rli waarin de argumenten van weerszijden zoveel mogelijk worden geobjectiveerd en op een rij worden gezet, kan meerwaarde leveren voor het maatschappelijk en politiek debat over dit onderwerp” (citaat uit de startnotitie).

In het advies staan een aantal beweringen, onder andere over de kosten en bouwtijd van kernenergie, de flexibiliteit en veiligheid van kerncentrales, beschikbaarheid van splijtstof en oplossingen voor radioactief afval, die naar mijn oordeel niet op feiten berusten. Deze onderwerpen zijn eerder uitvoerig onderzocht door internationaal erkende instituten en instanties als IEA, IAEA, OECD NEA, WHO en IPCC. Deze feitelijke, objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie is mijns inziens onvoldoende benut. De uitvoering van het nu voorliggende advies zal derhalve kunnen leiden tot vertraging en verwarring. We moeten nu juist overgaan tot actie en alle bronnen benutten die bijdragen aan CO2-vrije, betaalbare, betrouwbare en levering zekere energie voor onze toekomst.’
De raad vindt het spijtig dat Ad deze beslissing heeft genomen, maar respecteert zijn besluit. De raad heeft de inzichten die Ad heeft aangedragen zorgvuldig gewogen en afgezet tegen de inzichten van andere deskundigen. De conclusie van de raad is dat zijn advies een evenwichtig beeld geeft van de argumenten en feiten met betrekking tot de door hem genoemde aspecten. De bijdrage van Ad is voor de raad bijzonder waardevol geweest (evenals de bijdragen van de andere twee extern adviseurs Jan Haverkamp en Wim Turkenburg) en de goede samenwerking zeer gewaardeerd.

Op 7 september 2022 brengt de Rli zijn advies over kernenergie uit.

Lees meer over het advies Kernenergie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Hillebrand, algemeen secretaris, ron.hillebrand@rli.nl