Kabinetsreactie op advies ‘Boeren met toekomst’

Op 8 maart 2022 stuurde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de kabinetsreactie op het advies ‘Boeren met toekomst' naar de Tweede Kamer. In zijn reactie gaat het kabinet uitgebreid in op de zes afzonderlijke aanbevelingen.

Het toekomstbeeld van een akkerbouwer - loonwerker. De spil in regio, samenwerking, innovatief, boeren, natuur

Het kabinet erkent het belang van doelen die duidelijkheid geven aan de sector en helder maken wat er per gebied en waar mogelijk per bedrijf behaald dient te worden. Het kabinet gaat analyseren hoe de landelijke doelen vertaald kunnen worden naar regionale doelen. Vervolgens wordt bezien hoe de regionale doelen vertaald kunnen worden naar het bedrijfsniveau zodat voor de boeren helder is aan welke eisen zij moeten voldoen. Bij de aanbeveling om de boeren meer handelingsruimte te bieden en meer op doelen te sturen geeft de minister aan dat dit een grote stap is die zorgvuldigheid vraagt. Als reden voor deze grote stap noemt de minister de grote milieuopgaven waar de boeren voor staan, de EU-regels waarmee de nationale overheid te maken heeft en de verscheidenheid aan bedrijven en locaties. De aanbeveling voor een nieuw certificeringssysteem met een onafhankelijke autoriteit zal het kabinet nader onderzoeken. Ten aanzien van aanbeveling over de verduurzaming van de keten wil de minister dat de keten meer inzet in op transparantie over duurzaamheid en dierenwelzijn en een eerlijke prijs voor de boeren. Het ministerie van LNV is daarvoor al een verkennend onderzoek gestart. Ook wordt bij de consument door het kabinet ingezet op voedselvaardigheden van de consumenten.

Lees de kabinetsreactie op het advies Boeren met toekomst’

Lees meer over het advies ‘Boeren met toekomst’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, Nicole.van.Buren@rli.nl of 06-10172005.