Kabinetsreactie op advies ‘Digitaal duurzaam’

Op 21 december 2021 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de kabinetsreactie op het advies ‘Digitaal Duurzaam’ naar de Tweede Kamer.

foto van de kaft van het advies met titel Digitaal duurzaam, datum van publicatie

Het kabinet is de raad erkentelijk voor het agenderen van dit belangrijke thema en waardeert de inzet van de raad om de samenhang tussen de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheidstransities in kaart te brengen.

Het advies omvat veel aanknopingspunten voor een volgend kabinet om verdere beleidsinvulling te geven aan de relatie tussen digitalisering en duurzaamheid. Daarnaast ziet het kabinet verschillende elementen en aanbevelingen in het advies die om stevig ingrijpen in de markt vragen, zoals bij digitale platforms. Dat wringt mogelijk met andere (publieke) belangen, zoals vrijheid van ondernemerschap en vrije markt- en prijszetting. Verdere besluitvorming hieromtrent is aan een volgend kabinet. De boodschap van de Rli is niettemin helder: de overheid wordt geadviseerd digitale technologie en data zelf vaker in te zetten in haar duurzaamheidsbeleid en dient er in haar digitaliseringsbeleid voor te zorgen dat digitalisering van de samenleving duurzaam is. Daarbij moeten overheidsorganisaties zich beter voorbereiden op digitale ontwikkelingen. De relatie tussen digitalisering en duurzaamheid is met dit advies scherper op het netvlies van het kabinet gekomen.

In zijn reactie gaat het kabinet uitgebreid in op de afzonderlijke aanbevelingen en deelt deze op in aanbevelingen die direct relevant en bruikbaar zijn en in verreikende aanbevelingen die een nadere beschouwing vragen, of internationale afstemming om in te schatten of verdere actie mogelijk en wenselijk is.

Lees de kabinetsreactie (d.d. 21 december 2021) op het advies Digitaal duurzaam

Lees meer over het advies ‘Digitaal duurzaam’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met de Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691.