Het werkprogramma 2023-2024 nu online

Minister Harbers van IenW heeft het werkprogramma voor de periode 2023-2024 op 27 januari 2023, mede namens de ministers van EZK en LNV, de minister voor VRO en de staatssecretaris van IenW, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

illustratie van radartjes die in elkaar grijpen met tekeningen er in van landbouw, infrastructuur, wonen, overleg, transport, energie

Adviesthema’s

Een aantal onderwerpen uit het werkprogramma van vorig jaar loopt door in 2023:

  • Beleid voor bedrijventerreinen
  • ‘Vergeten’ Nederland?
  • Kaderrichtlijn Water

De vijf nieuwe thema’s die de raad oppakt zijn:

  1. Van wegwerpeconomie naar duurzame producten
  2. Ruimtelijke gevolgen van klimaatadaptatie op de lange termijn
  3. De juridificering van het maatschappelijk debat over duurzaamheid en milieu
  4. Duurzaam bouwen
  5. Brede welvaart in de praktijk van het omgevingsbeleid

De raad heeft naast deze adviezen, het voornemen om twee ongevraagde adviezen voor te bereiden. Het eerste advies met als titel ‘Uitvoeringskracht’. Centraal hierin staat de vraag hoe, binnen de grenzen van de huidige economische situatie, de uitvoeringskracht kan worden versterkt die nodig is om het voorgenomen beleid voor de grote opgaven in de leefomgeving tijdig uitgevoerd te krijgen. Het tweede advies gaat over de complexe vraagstukken in de leefomgeving die in de volgende kabinetsperiode tot een oplossing moeten worden gebracht.

Naast bovengenoemde thema’s zal de raad de komende jaren, aanvullend op zijn reguliere werkzaamheden, adviseren op basis van (tussentijdse) uitkomsten van de evaluatie van de Omgevingswet.

Lees het werkprogramma 2023-2024