Kabinetsreactie op advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

Op 20 maart 2023 stuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’ naar de Tweede Kamer. In zijn reactie gaat het kabinet uitgebreid in op de zes afzonderlijke aanbevelingen.

Cover advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

Het kabinet bedankt de Rli voor het uitgebrachte advies en onderschrijft het van harte. De thematiek van het advies sluit zeer nauw aan op de noodzaak die dit kabinet voelt om de volkshuisvesting weer in ere te herstellen en het belang dat de corporaties hierin spelen. Zo onderschrijft het kabinet het standpunt dat de corporaties nuttig en nodig zijn voor het kunnen bieden van betaalbare en goede huisvesting. Woningcorporaties vervullen een essentiële rol in de volkshuisvesting aangezien ze ongeveer 2,2 miljoen huurwoningen bezitten en die voor een betaalbare prijs verhuren aan huishoudens met een lager inkomen.

Vrijwel alle aanbevelingen uit het advies, zoals om meer regie te nemen, afspraken met gemeenten beter afdwingbaar te maken en te sturen op de beschikbaarheid van bouwlocaties, neemt het kabinet over. Er is op de meeste punten reeds actie ondernomen door middel van de Nationale prestatieafspraken en in het Wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting.

De opgaven van de corporatiesector zijn onverminderd groot en er wordt veel van de corporaties verwacht. Het kabinet voelt zich gesterkt door het advies in het bepalen van de richting om het stelsel van de corporatiesector beter in te richten. 

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga douwe.wielenga@rli.nl, tel. 06 2124 0809.