Kabinetsreactie op advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’

Op 9 december 2022 stuurde de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’ naar de Tweede Kamer. De reactie is als bijlage verstuurd bij de brief ‘Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie’. De minister geeft in zijn brief aan recht te willen doen aan de aanbevelingen van de Rli.

Foto cover advies Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’

In zijn reactie geeft het kabinet aan dat het zich in grote lijnen kan vinden in de aanbevelingen van de Rli en het advies ziet als ondersteuning van het reeds ingezette energiebeleid. Daarbij onderschrijft het kabinet het belang van aanbeveling 1 uit het advies om de besluitvorming over kernenergie in de bredere context van het energiesysteem van de toekomst te bezien. Met behulp van het Nationaal Plan Energiesysteem wil het kabinet hier invulling aan geven.
Het kabinet onderschrijft tevens de conclusie van de Rli dat voor de besluitvorming niet alleen technische kennis, maar ook ethische weging en reflectie nodig is. In zijn advies geeft de Rli aan dat deze weging en transparantie georganiseerd dient te worden langs vijf publieke waarden: energiezekerheid, betaalbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid (van besluitvorming en verdeling van lusten en lasten). Het kabinet constateert dat deze vijf waarden sterk overeenkomen met het afwegingskader dat het kabinet hanteert bij het inrichten van het energiebeleid en dat uitgaat van zes publieke belangen. In de brief geeft de minister een eerste invulling aan de door de raad gevraagde transparantie door voor elk publiek belang aan te geven wat hij van belang acht en in de afweging mee zal nemen. 
Aanbeveling 5 uit het advies over het betrekken van burgers bij het afwegen van waarden tijdens het debat over de inrichting van het energiesysteem, wordt door het kabinet belangrijk gevonden. Het kabinet geeft aan in te zetten op een dialoog met de samenleving waarbij voldoende oog is voor de genoemde publieke waarden en te streven naar zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Om hieraan invulling te geven verwijst het kabinet vooruit naar zijn participatieplan dat voor de zomer zal verschijnen. 
Het kabinet reageert niet expliciet op de oproep de feitenkennis te versterken. Er is in de brief van de minister vanzelfsprekend aandacht voor kosten van kernenergie, maar er wordt niet ingegaan op de vraag of een keuze voor kernenergie leidt tot lagere kosten voor het gehele energiesysteem. Dat geldt ook voor vragen over de directe gevolgen van een kernongeval in Nederland en de technologische en financiële onzekerheden rond de eindberging van hoogradioactief afval.  

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’

Lees de Tweede Kamer brief ‘Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie’

Lees meer informatie over het advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’

Voor meer informatie over het advies of de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl tel: 06 21178802.