Werkprogramma 2024-2025 is vastgesteld

Minister Harbers van IenW heeft het Rli-werkprogramma 2024-2025 op 20 december 2023, mede namens de ministers van BZK, van EZK, van LNV en voor Klimaat en Energie, en de staatssecretarissen van IenW en Koninkrijksrelaties en Digitalisering (K&D) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

illustratie van radartjes die in elkaar grijpen met tekeningen er in van landbouw, infrastructuur, wonen, overleg, transport, energie

Adviesthema’s

Uit het werkprogramma 2023-2024 lopen de volgende adviestrajecten door in 2024:

  • Ruimtelijke gevolgen van klimaatadaptatie op de lange termijn
  • De juridificering van het maatschappelijk debat over duurzaamheid en milieu
  • Brede welvaart in de praktijk van het omgevingsbeleid

Het adviestraject ‘duurzaam bouwen’ uit het werkprogramma 2023-2024 wordt naar verwachting begin 2024 opgestart. De raad verwacht het ongevraagde advies ‘Systeemfalen in het leefomgevingsbeleid’ medio 2024 uit te brengen. In december 2023 publiceerde de raad hier een probleemverkenning over. Tenslotte bereidt de raad momenteel op verzoek van de ministers van BZK, IenW en LNV een advies over ‘de nationale aanpak funderingsproblematiek’ voor. Dit advies wordt, zoals in de adviesvraag verzocht, uiterlijk 1 maart 2024 opgeleverd.

De vijf nieuwe adviezen die de raad oppakt zijn:

  1. Hoe halen we Montreal?
  2. Energiehoofdstructuur
  3. Toekomstige drinkwatervoorziening
  4. Inclusieve verduurzaming
  5. Sturen via overheidsdeelnemingen

Tevens organiseert de raad medio 2024, ter gelegenheid van de raadswisseling, een conferentie onder de titel:

6. Nederland na de verbouwing, conferentie

Aangezien vraagstukken uit de leefomgeving die in onze adviezen aan bod komen óók relevant (kunnen) zijn voor Caraïbisch Nederland, start de raad in het voorjaar van 2024 een voorstudie naar de manier waarop dit deel van Nederland wordt meegenomen in het leefomgevingsbeleid.

Naast bovengenoemde thema’s zal de raad de komende jaren, aanvullend op zijn reguliere werkzaamheden, adviseren op basis van (tussentijdse) uitkomsten van de evaluatie van de Omgevingswet. Hiervoor is de raad tijdelijk uitgebreid met twee raadsleden die ook deel uitmaken van de Evaluatiecommissie Omgevingswet. Over de programmering van deze adviezen en de daarin te beantwoorden adviesvragen worden afspraken gemaakt met de minister van BZK.

Lees het werkprogramma 2024-2025 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Hillebrand, algemeen secretaris ron.hillebrand@rli.nl of 06 2180 0302