Nieuws

295 nieuwsberichten

André van der Zande nieuw lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

3 Juli 2018 - De Rli verwelkomt André van der Zande als nieuw raadslid. Zijn benoeming geldt voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 augustus 2020. André van der Zande was hiervoor directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het ve ...

Agenda met duiding van onderwerpen die in advies ‘CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aan de orde komen

3 Juli 2018 - De raad heeft een agenda voor het komende advies over de transitie naar een CO 2-arme warmte in de gebouwde omgeving gepubliceerd. De raad maakt hierin duidelijk waar het onderzoek voor dit advies zich op zal richten. Verschillende partijen, onder meer aa ...

Snelheid woningbouw mag niet ten koste gaan van kwaliteit

28 juni 2018 - Voorkom dat de noodzakelijke versnelling van de woningbouw achteraf leidt tot spijt. Versnel alleen in regio’s waar echt een tekort is en zorg voor voldoende kwaliteit. Dit adviseert de Raad van de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Versnellen ...

Resultaten symposium ‘Van B naar Anders’ – 30 mei 2018

7 juni 2018 - Heeft u het symposium ‘Van B naar Anders’ op 30 mei gemist of wilt u het graag terugzien? Dat kan, de bijeenkomst is in zijn geheel opgenomen en te bekijken. Het advies werd toegelicht door raadslid Jeroen Kok en met een panel van betrokkenen uit de mobil ...

Ons privacy beleid is aangepast

5 juni 2018 - De Rli heeft zijn privacybeleid aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht werd. In het kort een paar belangrijke aanpassingen De Rli verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten ...

Werkprogramma 2018-2019 aangeboden aan de Tweede Kamer

4 juni 2018 - Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma voor de periode 2018-2019 op 25 mei 2018 mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV en de staatssecretaris van IenW aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma is later dan gebruike ...

Symposium naar aanleiding van advies ‘Van B naar Anders’ – 30 mei 2018

23 mei 2018 - Op 30 mei 2018 organiseert de Rli het symposium over zijn advies ‘Van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’. Tijdens de bijeenkomst zal het advies worden toegelicht en een aantal sprekers zal om de discussie in te leiden, vanuit een ei ...

Advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’

23 mei 2018 - Voortdurend investeren in capaciteitsuitbreiding van het rijkswegennet en het spoor is niet langer dé oplossing voor het bereikbaar houden van Nederland. De investeringsstrategie moet meer aansluiten bij de technologische veranderingen van de vervoersmoge ...

Rli start met advies over verduurzaming economie

22 mei 2018 - De Rli is op eigen initiatief een adviestraject gestart over de verduurzaming van de Nederlandse economie, met de energie-intensieve industrie als casus. Centrale adviesvraag is wat de rol van de rijksoverheid is bij de transitie naar een duurzame economi ...

Jaarverslag 2017

22 mei 2018 - Het jaarverslag van de Rli staat nu on line en geeft een compact beeld van de publicaties in 2017, de doorwerking van de adviezen en de jubileum jaarconferentie van de samenwerkende Europese adviesraden op het gebied van de duurzame leefomgeving. In 2017 ...

Pagina's