Nieuws

321 nieuwsberichten

Essays over toekomst van de stad

5 september 2012 - Deskundigen hebben essays geschreven over de toekomst van de stad. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter voorbereiding van het advies ‘Toekomst van de stad’ deskundigen uit verschillende vakgebieden gevraagd een essay te schrijven. De e ...

Advies Natuur en landschap

5 september 2012 - Verwacht advies over natuur en landschap. Het advies richt zich op de vraag of en hoe de (inter)nationale natuurdoelstellingen voor de lange termijn gerealiseerd kunnen worden op basis van de huidige beleidskaders van de rijksoverheid. De raad verwacht di ...

Advies Toekomst landbouw

5 september 2012 - Verwacht: advies over de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Het advies gaat in op het knelpunt tussen voortschrijdende specialisatie en schaalvergroting enerzijds en eisen/wensen vanuit de maatschappij anderzijds. De raad verwacht het advies e ...

Advies Logistieke kracht van Nederland

5 september 2012 - Verwacht: advies over logisitieke kracht van Nederland. Goede logistiek is een fundamentele randvoorwaarde voor andere (top)sectoren. Als de logistiek niet voldoet, functioneert Nederland niet. Echter, logistiek is geen doel op zich, maar is faciliterend ...

Conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility'

18 Juli 2012 - Ter gelegenheid van de conferentie ‘ Keep moving, towards sustainable mobility ’ geeft Rli een boek uit. Internationaal bekende wetenschappers en auteurs leveren een bijdrage over uiteenlopende onderwerpen binnen duurzame mobiliteit. Het boek wordt uitgeg ...

Benoeming raadsleden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

13 Juli 2012 - De ministerraad heeft op 13 juli 2012 de samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt.  mr. H. M. (Henry) Meijdam (voorzitter) De heer Meijdam wordt de eerste voorzitter van de Rli. Henry Meijdam is al jarenlang ac ...

Reactie kabinet op het advies ‘Een zee van mogelijkheden’

21 juni 2012 - Kabinetsreactie op het advies ‘Een zee van mogelijkheden, het versterken van de maatschappelijke betekenis van de Noordzee’. De staatssecretaris van IenM heeft mede namens de bewindslieden van het ministerie van EL&I gereageerd op het advies. In de re ...

Programma conferentie Keep moving, towards sustainable mobility

11 juni 2012 - Op 11 oktober 2012 vindt de conferentie ‘Keep moving, towards sustainable mobility ’ plaats in Rotterdam aan boord van ss Rotterdam, het voormalige schip van de Holland-Amerika Lijn. Samen met het Europese netwerk van adviesraden voor duurzame ontwikkelin ...

De mens centraal? Verslag aanbieding publicatie aan Louise Fresco

11 juni 2012 - Het verslag van het signalement ‘ De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’ van RVZ, RDA en Rli staat nu op de website. Prof. dr. Louise Fresco nam de essyabundel in april jl. in ontvangst. De vraag “Mo ...

Reactie minister IenM op briefadvies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’

11 juni 2012 - De minister van IenM geeft in haar reactie op het advies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’ aan hoe het advies is benut bij de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht en hoe het advies handvatten biedt voor verdere uitwerking en implementatie van ...

Pagina's