RLI nieuwsbrief 15 december 2014

Advies‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’

Op 15 december 2014 heeft de raad het advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’ aangeboden aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst). De komende vijf jaar stoot de rijksoverheid miljoenen m2 vastgoed af, van kantoren tot gevangenissen en kazernes. Het gaat om een complexe opgave, die potentieel marktverstorend is. De raad adviseert het kabinet om de maatschappelijke doelstellingen bij deze afstootoperatie zwaar te laten wegen, en gemeenten en provincies bij de besluitvorming daarover te betrekken.

Het advies werd samen met het advies ‘Rijksvastgoed in beweging’ van het College van Rijksadviseurs (CRa) gepresenteerd.

Op dit moment vormt leegstaand vastgoed een bedreiging voor de kwaliteit van de leefomgeving. Dit probleem neemt in omvang toe nu het Rijk als een van de grootste vastgoedpartijen aan het begin staat van een omvangrijke afstootoperatie. Dit heeft niet alleen een financiële kant, maar is ook van invloed op lokale en regionale ruimtelijk-economische ontwikkelingen. De minister voor Wonen en Rijksdienst vroeg de Rli in april 2014, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, om advies over de wijze waarop het beste gestuurd kan worden op keuzes met betrekking tot het rijksvastgoed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl

foto aanbieding advies Vrijkomend vastgoedMinister Blok (Wonen en Rijksdienst) neemt adviezen over rijksvastgoed in ontvangst vlnr Eric Luiten Rijksadviseur (CRa), Minister Blok, Henry Meijdam, voorzitter Rli.

Lees meer over het advies Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld

Lees het persbericht Afstoot rijksgebouwen: zorgvuldigheid geboden

Lees meer over het CRa-advies ‘Rijksvastgoed in beweging’

Kabinetsreactie op advies Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis’ ontvangen. Het kabinet geeft in zijn brief van 4 december 2014 een geïntegreerde reactie op adviezen over toepassing van kennis over gedrag in beleid van de Rli, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Tegelijkertijd reageert het kabinet hiermee op de publicatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid over leefstijlbeïnvloeding en geeft het zijn visie op de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis in beleid.

 

 

Het kabinet vat zijn integrale reactie samen in vijf aanbevelingen:Benut gedragwetenschappelijk kennis in het gehele beleidsproces

- Kies voor beleidsvorming op basis van onderzoek en praktijkervaring, via beleidsevaluaties en empirisch onderzoek vooraf

- Wees transparant over de inzet van nudges

- Houd rekeningen met de impact van beleid op de keuzedruk die mensen ervaren

- Zorg voor een structurele verankering van de gedragswetenschappelijke kennis in beleid

Het kabinet heeft veel waardering voor de besproken adviesrapporten van de Rli, de RMO en de WRR. Ze laten zien dat de gedragswetenschappen inzichten hebben opgeleverd die de potentie hebben om de kwaliteit van het overheidsbeleid te verhogen. De Gedragtoets van de Rli wordt door het kabinet als een nuttig hulpmiddel gezien om via ex-ante beleidsanalyses interventies te ontwerpen waarvan de effectiviteit voor mogelijke grootschalige implementatie, kleinschalig en empirisch getoetst kan worden.

Lees de reactie van het kabinet op de adviezen van de Rli, RMO en WRR

Lees meer over het advies ‘Doen en laten’ en de Gedragstoets

Newsletter: 
sitecontent: