Ministerie VROM moet visie ontwikkelen op kustbeleid

Het ontbreekt in ons land aan een visie op het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG). De rijksoverheid moet daar snel mee aan de slag. Zonder zo’n integrale visie ontbreekt elke basis voor een kustveiligheidsbeleid dat zorgvuldig is afgestemd op andere beleidsterreinen. Dit schrijft de Raad voor de Wadden in haar advies ‘Integraal kustbeleid; meer dan veilig’, dat onlangs is vastgesteld. Het advies is uitgebracht op verzoek van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en ook ongevraagd uitgebracht aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Beleidslijn voor de kust is praktische handleiding

Het advies van de Raad voor de Wadden is een reactie op de ontwerp ‘Beleidslijn voor de kust’. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft die beleidslijn mede ontwikkeld in antwoord op aanbevelingen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Zij hebben de lidstaten uitgenodigd om met een integraal beleid voor de kustgebieden te komen en die op te nemen in een nationale strategie. De Raad voor de Wadden is van mening dat met de ‘Beleidslijn voor de kust’ wel beleid wordt ontwikkeld vanuit een visie op kustveiligheid, maar dat de eenzijdige invalshoek en beperkte reikwijdte het document ongeschikt maken voor (de verwachte) opname in de integrale Nota Ruimte. De bruikbaarheid van de beleidslijn blijft daardoor beperkt tot praktische handleiding voor het afstemmen van kustveiligheidsbeleid op andere ruimtelijke claims.

Minister VROM moet visie ontwikkelen

De Raad geeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het advies om er bij de Minister van VROM op aan te dringen dat zij een visie ontwikkelt op het kustgebied, die het geïntegreerd beheer van kustgebieden als uitgangspunt heeft. Om tijd te hebben voor het ontwikkelen van die visie adviseert de Raad voor de Wadden de beleidslijn in zijn huidige vorm niet vast te stellen, maar om de Derde Kustnota uit 2000 als uitgangspunt te nemen voor het kustbeleid in de Nota Ruimte. De ‘Beleidslijn voor de kust’ kan dan met alle zorgvuldigheid worden verbreed tot een stevige en integrale visie op het totale kustgebied.

Beleidslijn is onvolledig en beperkt

In de inhoud van de Beleidslijn en de motivering van keuzes mist de Raad voor de Wadden enkele belangrijke zaken. Zo wordt nergens verwezen naar de onderlinge relaties tussen de Noordzee(kustzone) en de Waddenzee en is de beleidslijn zelfs niet van toepassing op de Eems-Dollard. De Raad adviseert de Staatssecretaris de relaties tussen kustvakken en in het bijzonder de onderlinge relaties tussen de Waddenzee en de Noordzee(kustzone) mee te nemen in de integratie van functies per (deel van een) kustvak. Ook adviseert de Raad om het Eems-Dollard gebied op te nemen in de beleidslijn, omdat die een onderdeel vormt van de dijkring om Friesland en Groningen. Om soortgelijke redenen adviseert de Raad om ook de kweldergebieden van de Friese en Groningse bedijkte kust en de Waddeneilanden in de Beleidslijn op te nemen.