Metropolitane ontwikkeling Noordvleugel zet Nederland weer op de kaart

Adviesraden pleiten voor dubbelstad Amsterdam – Almere met het IJmeer als ‘central park’

De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad adviseren het Kabinet de as Haarlemmermeer – Schiphol – Amsterdam – Almere - Lelystad te ontwikkelen tot een zeer divers en excellent ontsloten woon-, werk- en verblijfsgebied met internationale allure. De internationale concurrentiepositie van de Randstad kan daarmee duurzaam worden versterkt. Amsterdam en Almere moeten zich binnen deze as ontwikkelen tot dubbelstad met het IJmeer als centraal (water)park.

De projecten uit het huidige Noordvleugelprogramma passen volgens de raden goed binnen de voornoemde metropolitane ontwikkeling en dienen voortvarend uitgevoerd te worden. Die ontwikkeling vereist echter ook een groenblauwe kwaliteitsimpuls en een hoogwaardig openbaarvervoersysteem. Daarom adviseren de raden hiervoor planstudies te starten en middelen te reserveren. Tot slot adviseren zij dat rijk, regio, maatschappelijke stakeholders en bedrijfsleven samen werken aan een duurzame ontwikkelingsstrategie en deze neerleggen in een structuurvisie.

Deze adviezen en aanbevelingen zijn een antwoord op de vraag van Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en haar collega Dekker van VROM. Zij vroegen de raden een half jaar geleden gezamenlijk te adviseren over het rijksprogramma Noordvleugel.

De raden schetsen in hun advies de contour van de toekomstige Noordvleugel in drie ontwikkelingsfasen. In de nabije toekomst groeien Amsterdam en Almere uit tot een dubbelstad. Deze dubbelstad vormt de verbindende schakel op de verstedelijkingsas Haarlemmermeer – Amsterdam Zuidas – Almere – Lelystad. Op termijn zal deze as uitgroeien tot een stedelijke Noordvleugelboog richting Utrecht. Aanvullend op en zelfs voorafgaand aan de verstedelijking dienen er grote investeringen gedaan te worden in de groenblauwe kwaliteiten van de regio, met name in het IJmeer en omgeving. Dit is een onmisbare voorwaarde, om zowel aan de Europese wetgeving te voldoen als om het gewenste compacte internationaal attractieve vestigingsmilieu te realiseren.

Op 30 juni aanstaande neemt het Kabinet een aantal besluiten over het rijksprogramma Noordvleugel. Gezien het bovenstaande adviseren de raden het Kabinet de volgende punten in de besluitvorming mee te nemen.

  • Ga voortvarend aan de slag met de uitvoering van de projecten uit het programma Noordvleugel, en voor wat betreft de Zuiderzeelijn: een snelle verbinding tot Lelystad, verder met de Hanzelijn naar het noorden.
  • Kies, als kern van een metropolitane strategie, voor een schaalsprong voor Amsterdam en Almere door ze te laten ontwikkelen tot dubbelstad. Concentreer daarbij de publieke investeringen in eerste instantie op een westwaartse ontwikkeling van Almere.
  • Ontwikkel de groenblauwe kwaliteiten van de Noordvleugel. Geef dit vorm door te kiezen voor een planfiguur van vergelijkbare zwaarte als een planstudie en richt een kwaliteitsfonds op voor investeringen in die groene en blauwe kwaliteiten.
  • Start een planstudie voor de IJmeerverbinding als belangrijkste onderdeel van een geïntegreerd openbaarvervoerssysteem voor de zone Haarlemmermeer – Schiphol – Amsterdam – Almere en reserveer daarvoor de middelen.
  • Veranker de samenwerking tussen rijk, regio, maatschappelijke partijen en markt ten behoeve van een op de lange termijn gerichte duurzame metropolitane ontwikkelingsstrategie voor de Noordvleugel en leg deze vast in een regionale structuurvisie.