Adviesraden: “Prijskaartje CO2-uitstoot verkeer hard nodig”

Het huidige beleid voor de transportsector is volstrekt onvoldoende om de Europese klimaatdoelen op langere termijn te halen. Daarvoor is een trendbreuk in de groei van de CO2-uitstoot van het verkeer en vervoer noodzakelijk. Als er niets verandert, zal de transportsector in 2050 de gehele Europese ruimte voor CO2-emissie in beslag nemen. Forse maatregelen in deze snel groeiende sector zijn dus hard nodig. De overheid zal dan ook krachtig moeten inzetten op zowel prijsbeleid, specifiek CO2-reductiebeleid als ondersteunend beleid. Dat is de conclusie die de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Algemene Energieraad trekken in hun advies 'Een prijs voor elke reis'. Dit advies is maandag 28 januari aan de drie betrokken ministers Eurlings, Cramer en Van der Hoeven aangeboden.

Juist de combinatie van de drie beleidssporen is volgens de raden essentieel. Prijsbeleid is onmisbaar om de CO2-reductiedoelen op langere termijn te realiseren. Oftewel: de CO2-uitstoot van al het verkeer over land, over zee en door de lucht moet zo snel mogelijk een prijskaartje krijgen. Betalen voor CO2-uitstoot kan via heffingen of emissiehandel. Die prijs zet bedrijven en consumenten aan om voor hun reis alternatieven te zoeken die minder CO2 met zich meebrengen. Zo kunnen bedrijven hun producten van minder ver weg halen.

Consumenten kunnen ervoor kiezen vaker het openbaar vervoer te nemen. Daarnaast ontstaat er een markt voor bijvoorbeeld zuiniger vliegtuigen. Prijsbeleid alleen is echter niet voldoende. Ook specifiek CO2-reductiebeleid is noodzakelijk.

Voorbeelden zijn: CO2-normen voor auto’s, belastingvoordelen bij aanschaf van zuinige voertuigen en CO2-eisen aan brandstoffen. Specifiek CO2-reductiebeleid bevordert de introductie van energie-efficiëntere aandrijftechnologieën en brandstoffen met een lagere CO2-uitstoot.

Ondersteunend beleid is nodig om de juiste voorwaarden te scheppen voor CO2-reductie. Hierbij gaat het om het faciliteren van duurzame alternatieve keuzes en innovatieactiviteiten.

Een voorbeeld van het eerste is betere ruimtelijke planning in combinatie met goed openbaar vervoer. Bij het tweede ligt de nadruk vooral op innovaties op het terrein van alternatieve aandrijftechnieken, nieuwe vliegtuigconcepten en duurzame brandstoffen.

Om bovenstaande te realiseren, roepen de raden de Nederlandse regering op om het voortouw te nemen en leiderschap te tonen, in en mét Europa. Europa neemt voor de internationale luchtvaart al de leiding door het voornemen luchtvaart in het Europese emissiehandelssysteem op te nemen. Dit is een eerste stap in de goede richting. Voor de zeescheepvaart zouden eveneens dergelijke stappen genomen moeten worden. De raden bevelen aan dat ook Nederland, bij voorkeur samen met de sector, initiatieven neemt.

Nederland kan onder andere de voorgestelde kilometerheffing afhankelijk maken van de CO2- uitstoot van het voertuig. Zuinigere auto’s betalen dan een lagere heffing. Krachtiger klimaatbeleid is niet alleen een vereiste, het biedt ook kansen voor Europese en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Met nieuwe producten en diensten kunnen zij een duurzame voorsprong nemen op de wereldmarkt. Zo’n voorsprong betekent winst, niet alleen bedrijfsmatig, maar ook voor het klimaat!