Einde aan vrijblijvendheid bij aanpak bereikbaarheid werklocaties

Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar nodig bij het oplossen van bereikbaarheidsproblemen. Werklocaties en locaties van publieke voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen, hebben in toenemende mate te maken met een slechte bereikbaarheid. De overheid bepaalt waar locaties worden ontwikkeld. Het bedrijfsleven maakt werk van mobiliteitsmanagement. Zowel overheid als bedrijfsleven moeten samenwerken en hun verantwoordelijkheid nemen. Vrijblijvendheid is passé. Dat schrijft de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het advies ‘Einde aan vrijblijvendheid’ dat zij deze week aanbood aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Nog te vaak worden nieuwe bedrijventerreinen en publieke voorzieningen ontwikkeld op plaatsen die slecht bereikbaar zijn voor auto, openbaar vervoer of fiets. Rijk en provincies moeten daarom sterker sturen door vooraf in structuurvisies vast te leggen waar wel en waar niet ontwikkeld mag worden. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt provincies de mogelijkheid via provinciale verordeningen en inpassingsplannen de gewenste ontwikkeling af te dwingen. De provincies moeten van deze ’doorzettingsmacht‘ gebruik maken. De Raad wil een einde aan de gegroeide consensuscultuur.

Gebruikers van bedrijventerreinen en publieke voorzieningen moeten ook bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid. Het bedrijfsleven kan een positieve bijdrage leveren door stimulering van openbaar vervoer en fiets en het mogelijk maken van telewerken.

Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en het nemen van ieders verantwoordelijkheid zijn noodzakelijk om tot effectieve maatregelen te komen. Vrijblijvendheid werkt averechts. Daarom adviseert de Raad om niet-vrijblijvende samenwerkingsverbanden zoals parkmanagement, verplicht te stellen en bereikbaarheid hierin op te nemen. Verder adviseert de Raad het puntensysteem mobiliteitsmanagement in het kader van de Wet Milieubeheer in te voeren. Dit systeem heeft tot doel de bereikbaarheid en de luchtkwaliteit te verbeteren. In december 2007 is de ‘Taskforce Mobiliteitsmanagement’ van start gegaan. Mocht de ‘Taskforce’ met een alternatief voor het puntensysteem komen dan zal dat volgens de Raad even verplichtend en even effectief moeten zijn.