Fair share allochtone leerlingen voorwaarde voor sterk groen domein

De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) signaleert een groeiend tekort aan gekwalificeerde werknemers in de groene sector zoals de voedingsmiddelenindustrie en de tuinbouw. Dit is niet alleen voor de sector zelf een probleem maar ook voor de samenleving als geheel. Nederland wil in 2030 een dynamische kenniseconomie zijn met een krachtige groene pijler. De ambitie ligt hoog. Een absolute voorwaarde voor het realiseren van de ambitie is voldoende en goed opgeleide mensen. Een fair share allochtone leerlingen in het groene onderwijs moet als doelstelling worden gesteld om deze ambitie waar te maken. Dit vraagt grote inspanning van overheid, onderwijs en werkgevers. De raad schrijft dit in zijn advies ‘Kleur bekennen’ dat Anita Wouters, directeur-generaal, vandaag in ontvangst heeft genomen namens minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Ingrijpen is nodig

De groene sector is een kennisgedreven en innovatiegerichte sector van wereldformaat. Tekorten op de arbeidsmarkt beperken de innovatiekracht en vitaliteit van het groene domein. Ingrijpen is nodig, wil het groene domein de slag om de werknemer in de toekomst niet verliezen.

Onvoldoende aansluiting met de samenleving

De samenleving is multicultureel. Het advies ‘Kleur bekennen’ gaat in op de noodzaak van culturele diversiteit voor het groene onderwijs en de groene arbeidsmarkt. Toename van instroom in het groene onderwijs en het groene bedrijfsleven is hard nodig. Steeds meer toetreders op de arbeidsmarkt hebben een allochtone achtergrond en zijn bovendien steeds beter opgeleid. Deze groeiende groep kiest niet vanzelfsprekend voor het groene domein. Dit betekent een beperking voor het groene domein en veel talent blijft onbenut. Het groene domein en de multiculturele samenleving hebben elkaar hard nodig.

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven

Het groene onderwijs valt onder het ministerie van LNV. De overheid, het groene onderwijs en het bedrijfsleven zullen de kloof tussen samenleving, arbeidsmarkt en onderwijs gezamenlijk moeten dichten. Er zijn veel goede initiatieven die instroom in het groene domein vergroten, maar een structurele aanpak ontbreekt. De raad constateert dat de urgentie voor het bevorderen van culturele diversiteit in het groene domein onvoldoende wordt gedeeld.
Een positief imago van het onderwijs en het groene bedrijfsleven bij (stedelijke) jongeren, het vinden van aansluiting van het onderwijs bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt en het leggen van de verbinding met de multiculturele samenleving zijn cruciaal om de vitaliteit van het groene domein in de toekomst te behouden en te versterken.

Aanbevelingen

Aanbevelingen van de raad richten zich op het ministerie van LNV om haar regierol te versterken, kansen en mogelijkheden in beeld te brengen, een groene onderwijsstrategie te ontwikkelen met een visie op de kenniseconomie van de toekomst en een fair share allochtone leerlingen in het groene onderwijs als doelstelling te hanteren met ruimte voor regionale verschillen; op het groene onderwijs om actiever te worden in regionale netwerken en samen te werken met reguliere onderwijsinstellingen; op werkgevers om human resource management verder te professionaliseren met bijzondere aandacht voor culturele diversiteit.

Aanleiding

De aanleiding van het advies van de RLG betrof de vraag van het ministerie van LNV naar de betekenis van het thema multiculturaliteit voor het LNV-domein. De raad heeft bij dit advies gekozen voor de invalshoeken 'arbeidsmarkt en onderwijs', omdat onderwijs en werk belangrijke motoren zijn van multiculturele integratie. Dit begint in de schoolbanken en op de werkvloer.

Meer informatie

Het advies ‘Kleur bekennen’ bestaat uit een adviestekst en een film op dvd. Deze film van 12 minuten ondersteunt en illustreert het advies. De film toont hoe verschillende organisaties in Nederland regionaal actief bezig zijn met de instroom van jonge mensen in het groene onderwijs en op de groene arbeidsmarkt. Hierover is met een groot aantal mensen gesproken van de overheid, het onderwijs en de arbeidsmarkt. De film besteedt ook aandacht aan hoe zij in deze zoektocht omgaan met culturele diversiteit.